Ny­he­ter

Bil - - INNEHÅLL - TEXT OCH FO­TO: MI­KAEL STJERNA

Des­sa kliv in i nya do­mä­ner är in­te ut­an risk. Ta Ja­gu­ar F-pa­ce till ex­em­pel. I kon­cer­nen finns kanske värl­dens mesta mär­ke för off­ro­ad-mo­del­ler, näm­li­gen Land Ro­ver. Blir Ja­gu­ar F-pa­ce den sto­ra fram­gång man hop­pas på är det in­te ba­ra BMW X3 och Au­di Q5 som drab­bas. För­mod­li­gen slår det även mot Range Ro­ver. Ini­ti­alt har man löst det ge­nom att po­si­tio­ne­ra Ja­gu­ar F-pa­ce mel­lan Range Ro­ver Evo­que och Range Ro­ver Sport. Men i pla­ner­na för Range Ro­ver lär fin­nas en lil­le­bror till Range Ro­ver Sport. Mo­dell­sprid- ning­en på bil­mark­na­den öpp­nar för många in­bör­des­krig. En an­nan trend är att tek­nik­fo­kus har flyt­tat in i ku­pén. I år hand­lar det myc­ket om upp­kopp­ling och det märks i hög grad i bi­lar­na som får allt stör­re bild­skär­mar. De som gil­lar knap­par och vred mer än bild­skärmsme­ny­er får snart bör­ja tit­ta ef­ter ve­te­ran­bi­lar.

Mer­ce­des var kanske det mär­ke som ta­la­de mest om den nya tek­ni­ken. Men den sto­ra ny­he­ten i Mer­ce­des-hal­len är nya S-klass cab­ri­o­let. Se­nast det be­gav sig var 1971, då den sista års­mo­del­len av då­va­ran­de 280 SE cab­ri­o­let till­ver­ka­des. I april kom­mer den till Sve­ri­ge.

Den nya cab­ri­o­let-mo­del­len har en stor an­del alu­mi­ni­um i ka­ros­sen och Mer­ce­des har lyc­kats få ner vik­ten till sam­ma ni­vå som S-klass coupé. Suff­let­ten tar 20 se­kun­der att fäl­la och det kan gö­ras i far­ter upp till 60 km/h. Men den av­gö­ran­de frå­gan är: Är den snygg? Svar: Ja.

Bi­len känns må­hän­da mind­re re­vo­lu­tio­ne­ran­de än kon­kur­ren­ter­nas tek­nik­språng men det kom­pen­se­ra­de Mer­ce­des fö­re­tags­led­ning ge­nom att man­grant änt­ra sce­nen i Frankfurt slips­lö­sa. Nog så re­vo­lu­tio­ne­ran­de i tys­ka fö­re­tag­ssam­man­hang.

Al­ter­na­ti­va, mo­der­na mil­jö­bi­lar då? Jodå, de finns. Men mest in­tres­sant är kanske att se vad som in­te finns. Vät­gas­kon­cep­ten ha­de för­svun­nit. Och Peu­geots luft­hy­bri­der fick stan­na hem­ma. I stäl­let går in­du­strin ”all in” för el­bi­lar och hy­bri­der, med Toyo­ta Pri­us i spet­sen på årets sa­long.

Bent­ley vi­sar värl­dens snab­bas­te suv, Ja­gu­ar F-pa­ce choc­kar publi­ken med en ny stil i ter­räng­en och Porsche vi­sar en el­bil – en fyr­dör­rars se­dan! Upp-och-ned-vän­da värl­den har drab­bat bil­in­du­strin.

S-klass cab­ri­o­let väck­te en hel del upp­märk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.