Au­di A4

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FO­TO: AU­DI

Det kan tyc­kas att ti­den stått stil­la ­mel­lan den nu­va­ran­de och nya Au­di A4. Men visst finns det skill­na­der mel­lan de bå­da två. Mel­lan­klas­sen har näm­li­gen fått en ny rikt­s­tjär­na i och med lan­se­ring­en av ge­ne­ra­tion B9.

Au­di har of­ta, med all rätt, be­skyllts för att va­ra åter­håll­sam­ma (fe­ga om ni så vill) när det kom­mer till att ut­veck­la en ny mo­dell. Så är även fal­let med Au­di B9 som är det in­ter­na kod­nam­net för nya Au­di A4 som er­sät­ter B8 som de­bu­te­ra­de 2008 och fick ett fa­ce­lift 2012.

Det finns an­led­ning till det. Nu­va­ran­de Au­di A4 har sålt, och säl­jer, bra och Au­di vill in­te skräm­ma bort de nu­va­ran­de ägar­na när de ska by­ta upp sig. Men sam­ti­digt mås­te de at­tra­he­ra nya kö­pa­re. Svår ba­lans­gång det där. Nya Au­di A4 är sna­ra­re en evo­lu­tion än en re­vo­lu­tion men det är än­då gans­ka en­kelt att se skill­nad på den jäm­fört med den gam­la.

Mer mar­ke­rat

Gla­sy­tor­na, tak­lin­jen och ka­ros­si­dor­na ser när­mast iden­tis­ka ut även om ned­re de­len av dör­rar­na fått ett nå­got änd­rat ut­se­en­de. Mid­je­vec­ket är ock­så mer mar­ke­rat på nya mo­del­len. När man stu­de­rar det när­ma­re in­ser man hur snyggt och raf­fi­ne­rat det är gjort där det lö­per ihop med mo­tor­hu­ven.

Den­na är helt ny med fy­ra veck i stäl­let för två och gril­len och strål­kas­tar­na har bli­vit be­tyd­ligt kan­ti­ga­re, där märks skill­na­den som mest.

Bak­i­från kan det va­ra svå­ra­re att direkt se att det är B9 i stäl­let för B8 men den som är på­läst ser det direkt på den nya ut­form­ning­en av bak­lju­sen. Där­e­mot kan det va­ra svå­ra­re att skil­ja B9 från Au­di A3 Se­dan bak men det går även det då Au­di A4 har ett veck i ne­der­kant som in­te A3 Se­dan har.

Lär dig kne­pet

På in­si­dan är dock för­änd­ring­en mo­nu­men­tal och det är en helt ny in­stru­ment­pa­nel och mitt­kon­sol vi ser. Skar­pa kan­ter även här och den do­mi­ne­ras av en 8,3 tum stor skärm mitt i.

Om du till även­tyrs än­då in­te kan skil­ja på B8 och B9 så finns det ett bu­sen­kelt knep. Sit­ter back­spe­geln vid främ­re si­doru­tan är det B8, sit­ter den

på dörr­bla­det är det B9.

Med de trots allt mar­gi­nel­la för­änd­ring­ar­na kan man lätt lu­ras att tro att Au­di valt att mo­di­fi­e­ra nu­va­ran­de Au­di A4 men så en­kelt har de in­te gjort det för sig. Det hand­lar om en helt ny bil, in­i­från och ut.

Au­di A4 byg­ger på en helt ny platt­form (MLB) som till­sam­mans med and­ra vikt­be­spa­ran­de åt­gär­der (hjulupphängningar och styr­ning till ex­em­pel) gör att nya A4 Se­dan är upp till 110 ki­lo lät­ta­re än förr, be­ro­en­de på ver­sion. Det­ta en­ligt Au­di som även på­står att bi­len nu­me­ra ska va­ra en av de lät­tas­te i seg­men­tet. Vi får se när vi har bi­len i Sve­ri­ge och kan mä­ta upp det­ta på vår våg. När det gäl­ler Au­di A4 Avant, som in­te fanns med vid prov­kör­ning, hand­lar det om upp till 120 ki­lo.

Rul­lar lätt

Det tar in­te många hund­ra me­ter bakom rat­ten i nya Au­di A4 in­nan jag in­ser att här har det hänt nå­got stort. Kanske den en­skilt största för­änd­ring­en

mel­lan en ge­ne­ra­tion A4 och en an­nan nå­gon­sin.

Det rul­lar lätt, väl­digt lätt. Au­di A4 för­vand­las i ett ögonblick till en kör­glad up­pen­ba­rel­se gente­mot den täm­li­gen fram­tunga fö­re­gång­a­ren. Vårt prov­kör­nings­ex­em­plar är en 2,0 TDI på 190 häst­kraf­ter (stor­säl­ja­ren?) och den känns hur ys­ter som helst. Att en äga­re till en BMW 3-se­rie skul­le över hu­vud ta­get tän­ka sig att ta en provtur i en ny Au­di A4 är kanske att be­gä­ra för myc­ket, men den­ne bor­de gö­ra det.

Fort­sät­ter att över­ty­ga

Styr­ning­en är grymt bra som stan­dard och när vi kör en bil med Dynamic Dri­ve är det ba­ra att ka­pi­tu­le­ra. Har vi mel­lan­klas­sens nya pre­mi­um-kung här? Jag tror ris­ken är över­häng­an­de.

Väl på rull fort­sät­ter Au­di A4 att över­ty­ga. Ljud­ni­vån är i världs­klass, och då me­nar jag in­te den Bang & Oluf­sen mu­siklå­da du kan be­stäl­la extra.

Det är tyst­na­den som över­väl­di­gar.

Au­di har job­bat hårt med ae­ro­dy­na­mi­ken och luft­mot­stån­det är lå­ga 0,23 vil­ket en­ligt Au­di är klass­le­dan­de och i det sto­ra he­la en­dast slås av kon­cern­bro­dern Volks­wa­gen XL1.

I lag­lig svensk mo­tor­vägs­fart är det knappt vi för­nim­mer ett ljud och in­te ens när vi tän­jer på den­na (fy!) är det be­svä­ran­de. Li­te mer väg­ljud upp­fat­tas i bak­sä­tet men där kan man i stäl­let nju­ta av 23 mil­li­me­ter mer benut­rym­me och det är gott om plats på al­la led­der. Jag be­dö­mer det som att tre full­vux­na ut­an stör­re pro­blem kan gö­ra en läng­re re­sa ut­an att van­tri­vas. Ut­rym­met för hu­vu­det har ökats ge­nom en läg­re sitt­po­si­tion.

Nya Au­di A4 är 2,5 cen­ti­me­ter läng­re än fö­re­gång­a­ren och tys­kar­na har valt att lå­ta näs­tan allt det­ta till­go­do­gö­ra sig bak­sä­tet. Ba­ga­ge­vo­ly­men är den­sam­ma som förr, 480 li­ter, 965 med bak­sä­tes­ryg­gen (20/40/20) ned­fälld.

Grym käns­la

Från fö­rar­plats ser man att all­ting är nytt. Den 8,3 tum sto­ra bild­skär­men do­mi­ne­rar men det är touch­kon­trol­ler­na som im­po­ne­rar. Vil­ken käns­la det är i knap­par och vred.

På mo­tor­si­dan sä­ger sig Au­di ha ökat ef­fek­ten med 23 pro­cent i sam­ma stund som för­bruk­ning­en sänkts med 21 pro­cent.

Vi får väl se hur det är med det men så här långt är jag djupt im­po­ne­rad av nya Au­di A4.

Bak­lju­sen har fått en ny ut­form­ning jäm­fört med fö­re­gå­en­de ge­ne­ra­tion.

Bak­sä­tet har bli­vit rym­li­ga­re, kons­tigt vo­re an­nars.

In­te­ri­ö­ren känns lyx­i­ga­re och skär­men har växt till 8,3 tum.

Välj färg på lyskäl­lor­na för att gö­ra bi­len mer per­son­lig.

Din smartp­ho­ne har fått ett eget ga­rage i mitt­kon­so­len.

Vec­ken på hu­ven har bli­vit fler vil­ket ger en ny upp­syn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.