KTM 1050 Ad­ven­tu­re

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: JO­HAN AHLBERG FO­TO: S.RO­ME­RO, F.MON­TE­RO

KTM 1050 Ad­ven­tu­re är en enkla­re, och bil­li­ga­re mo­tor­cy­kel (124 900 kro­nor) än dess stör­re och mer på­kos­ta­de sys­kon­mo­del­ler 1190 Ad­ven­tu­re (144 900 kro­nor, 1190 Ad­ven­tu­re R (145 900 kro­nor) och 1290 Su­per Ad­ven­tu­re (157 900 kro­nor). Sam­ti­digt är det med si­na 212 ki­lo­gram torr­vikt en lät­ta­re och smi­di­ga­re mo­tor­cy­kel, som pas­sar per­fekt som in­stegs­mo­dell för dig som vill ut på även­tyr. Miss­för­stå mig in­te, det här är fort­fa­ran­de en myc­ket po­tent även­tyrs­ma­skin, som har myc­ket att er­bju­da. Med an­tis­pinn och Abs-brom­sar är sä­ker­he­ten på topp. Dess­utom är sa­del­höj­den med si­na 850 mil­li­me­ter läg­re än hos ex­em­pel­vis 1290 Su­per Ad­ven­tu­re.

Pre­cis som hos 1290 Su­per Ad­ven­tu­re, 1190 Ad­ven­tu­re och 1190 Ad­ven­tu­re R är hjär­tat Lc8-mo­torn, en 75-gra­ders V-twin, som i det här fal­let har en slag­vo­lym på 1050 ku­bik­cen­ti­me­ter. Top­pef­fek­ten anges till 94 häst­kraf­ter vid 6200 varv per mi­nut och max­i­malt vrid­mo­ment till 107 Newton­me­ter vid 5750 varv per mi­nut. Ser­vice­in­ter­val­len är satt till 1500 mil.

Kom­fort och pre­stan­da

Den upp-och-ner-vän­da fram­gaf­feln med 43-mil­li­me­ters grova in­ner­ben er­bju­der 185 mil­li­me­ters fjäd­rings­väg och sak­nar vis­ser­li­gen ju­ste­rings­möj­lig­he­ter, men miss­trös­ta in­te. KTM har lyc­kats få till en fjäd­ring som är bå­de kom­for­ta­bel, men som sam­ti­digt er­bju­der gott om pre­stan­da även då tem­pot är re­jält upp­skru­vat. Bak­däm­pa­ren er­bju­der 190 mil­li­me­ter fjäd­rings­väg och ju­ste­ring av fjä­der­för­spän­ning och re­tur­dämp­ning.

Vägar­na vi kör på un­der prov­kör­ning­en är stund­tals långt från i gott skick, och även om det rent tek­niskt klas­sas som as­falts­väg på­min­ner de mer om då­ligt un­der­håll­na grus­vä­gar, med ota­li­ga gro­par och gott och rull­grus. Här sätts in­te minst an­tis­pinn­sy­ste­met på prov, och jag kan in­te an­nat än im­po­ne­ras över hur pass bra det fun­ge­rar. Fak­tum är att det fun­kar så bra att det är lätt hänt att man bör­jar slar­va och ut­ma­na ödet li­te väl myc­ket som fö­ra­re. När däc­ken väl tap­pat fäs­tet mot un­der­la­get är det in­te all­tid som Abs-brom­sar och an­tis­pinn-sy­ste­met kan räd­da dig. Där­e­mot gör det onek­li­gen så att du kan kopp­la av och nju­ta mer av kör­ning­en.

Gott om vrid­mo­ment

KTM 1050 Ad­ven­tu­re är en trev­lig be­kant­skap. Mo­torn drar myc­ket starkt och vil­ken väx­el du valt när du vri­der på ga­sen spe­lar mind­re roll. Här finns det gott om vrid­mo­ment, och till­sam­mans med en lätt­job­bad kopp­ling och smi­dig sex­ste­gad väx­ellå­da ac­ce­le­re­rar

den häf­tigt. Ett ord som pas­sar per­fekt för att be­skri­va 1050 Ad­ven­tu­re är smi­dig. Att kö­ra den här mo­tor­cy­kel går en­kelt och i det sto­ra helt ut­an över­rask­ning­ar. Det kanske lå­ter trå­kigt, men det är det in­te.

Det känns även sta­digt och tryggt, vil­ket kanske in­te all­tid är bra, då det är lätt hänt att tem­pot tris­sas långt över vad som egent­li­gen är bå­da lag­ligt och häl­so­samt. Men det är ro­ligt, och dess­utom är 1050 Ad­ven­tu­re en jä­kel på att ta sig fram på bergs­vä­gar med hund­ra- och åter hund­ra­tals kur­vor med oli­ka ra­die som av­lö­ser varand­ra i mil ef­ter mil, upp och ner för ber­gens slutt­ning­ar.

Ut­an att jag för­står hur det hän­der vri­der min hö­ger­hand på mo­tor­cy­kelns gashand­tag, ex­akt så myc­ket som min hjär­na tyc­ker är lämp­ligt var­på 1050 Ad­ven­tu­re, som fort­fa­ran­de lu­tar en aning, ac­ce­le­re­rar häf­tigt fram­åt.

Väx­lar­na fly­ger i av ba­ra far­ten, som per au­to­ma­tik sam­ti­digt som an­tis­pinn-sy­ste­met job­bar feb­rilt med att se till så att bak­däc­ket fin­ner op­ti­malt med fäs­te un­der he­la kör­ning­en. När jag pro­vo­ce­rar som värst kan jag kän­na hur det sä­ker­hets­hö­jan­de sy­ste­met job­bar, på ett här­ligt vis som jag gil­lar skarpt.

Ef­ter att jag ti­di­ga­re prov­kört nya KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re så var det dags att be­ge sig ut på Gran Ca­na­ri­as väl­kur­va­de bergs­vä­gar bakom sty­ret på lil­la­sys­ko­net KTM 1050 Ad­ven­tu­re. Och även den ­le­ver upp till det även­tyr­li­ga nam­net.

Un­der­bar mil­slu­ka­re

Plöts­ligt av­bryts den kraf­ti­ga ac­ce­le­ra­tio­nen av en häf­tig in­broms­ning, som egent­li- gen sker i se­nas­te la­get. Ut­an att mo­tor­cy­keln pro­te­ste­rar det mins­ta slu­kar den näs­ta hår­nål på ett själv­klart vis och med yt­terst stor ap­tit. Så här fort­sät­ter det i mil ef­ter mil, och ef­ter någ­ra tim­mar känns det i krop­pen, in­te minst i ma­gen. Sam­ti­digt som det är på­fres­tan­de för bå­de mig och an­tag­li­gen även mo­tor­cy­keln är det full­stän­digt un­der­bart.

Även­tyr och var­dag

KTM 1050 Ad­ven­tu­re är som skapt för dig som är su­gen på att ge dig ut på även­tyr emel­lanåt, men som till var­dags vill ha en mo­tor­cy­kel som är kom­for­ta­bel och myc­ket bra på li­te av var­je. Ex­em­pel­vis för ro­ligt pend­lan­de och en och an­nan fis­ke­tur i när­om­rå­det, för att se­dan va­ra den per­fek­ta res­kam­ra­ten un­der en för­längd week­end­tur på här­ligt ring­lan­de vägar i Nor­ge, el­ler kanske rentutav en höj­dar­re­sa till Al­per­na.

Vart vill du åka?

Sa­del­höj­den är på 85 mil­li­me­ter.

Knap­par­na har en bra pla­ce­ring vid hand­ta­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.