Vol­vo V70

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FO­TO: PA­TRIK LIND­GREN

För var­je ny bil från Sko­da tar tjec­ker­na ett steg fram­åt i ut­veck­ling­en. Su­perb Com­bi är det se­nas­te ste­get. Kan den ut­ma­na kom­bi­klas­sens favoriter Volks­wa­gen Pas­sat och Vol­vo V70? Och är Maz­da 6 till­räck­ligt kom­pe­tent för att kun­na ho­ta bäst­säl­jar­na?

Has­tig­hets­mä­ta­ren och varvräk­na­ren har li­te ret­ro­fe­e­ling. Su­perb de­lar mo­tor med Pas­sat. Det vill sä­ga en Tdi-mo­tor på 190 hk.

Test­la­get har fått tag i en av de all­ra förs­ta Sko­da Su­perb Com­bi som finns i Sve­ri­ge och stäl­ler den ge­nast mot tuf­fast tänk­ba­ra mot­stånd. Det är ett mot­stånd som först och främst kom­mer från de eg­na le­den. Ku­sin­mo­del­len Volks­wa­gen Pas­sat Sportscom­bi har re­dan hun­nit bre­da ut sig över mark­na­den som en bred än­da över en pinn­stol. Finns det plats kvar åt nå­gon an­nan? På pap­pe­ret ser Su­perb Com­bi ut som en star­ka­re fa­mil­je­kom­bi än Pas­sat Sportscom­bi. Gäl­ler det även i verk­lig­he­ten?

Su­perb Com­bi stö­ter på mot­stånd även från helt and­ra led. Gam­ling­en Vol­vo V70 do­mi­ne­rar än­nu den svens­ka ny­bils­för­sälj­ning­en, men kom­mer den att kun­na hål­la stånd mot bå­de Su­perb och Pas­sat? Maz­da 6 Wagon är nå­got av

Vol­vo V70 do­mi­ne­rar än­nu den svens­ka ny­bils­för­sälj­ning­en.

en jo­ker i klas­sen. För­sälj­nings­mäs­sigt är den långt ef­ter de tre and­ra test­bi­lar­na men den har pre­ste­rat bra i vå­ra tes­ter.

Vol­vo tar tä­ten

Förs­ta bi­ten av testre­san ut­görs av någ­ra tim­mar på E4:an sö­derut. Här vi­sar sig Vol­vo V70 på sty­va li­nan. Man sit­ter vis­ser­li­gen för högt, men man sit­ter i al­la fall be­kvämt i Volvos sto­lar. Stopp­ning­en är mjuk men ger bra stöd även vid långa sitt­ning­ar. Ljud­ni­vån är låg och fjäd­ring­en in­ställd för kom­fort. Det som gör att

vi verk­li­gen upp­skat­tar V70 på mo­tor­väg är den smar­ta ad­ap­ti­va fart­hål­la­ren. Den är klart smar­tast i gäng­et, tve­kar ald­rig att ”hänga på” rätt bil och ac­ce­le­re­rar snabbt när kus­ten är klar.

Maz­da 6 är V70:s ra­ka mot­sats på mo­tor­väg. Ljud­ni­vån är hög, trots den extra iso­le­ring som till­kom­mit se­dan upp­da­te­ring­en, sto­lar­na är hår­da och den ad­ap­ti­va

Su­perb och Pas­sat är bygg­da med sam­ma de­lar från VW:S Mqb-le­golå­da.

fart­hål­la­ren trög. I en om­kör­nings­si­tu­a­tion väl­jer den of­ta att brom­sa för en last­bil som lig­ger i hö­ger­fi­len. Den är dess­utom lång­sam i re­ak­tio­ner­na. Den brom­sar för sent och hårt och den ac­ce­le­re­rar för lång­samt.

Vag-bi­lar­na snar­li­ka

Su­perb och Pas­sat är som vän­tat lik­vär­di­ga. Bå­da är bygg­da med sam­ma de­lar från Volks­wa­gens Mqb-le­golå­da och ser i stort sett li­ka­da­na ut un­der ska­len. De testade bi­lar­na har dess­utom iden­tis­ka driv­li­nor. Längs E4:an tyc­ker vi oss ana en nå­got läg­re ljud­ni­vå i Pas­sat. Pas­sa­ten bju­der dess­utom på en läg­re och bätt­re kör­ställ­ning tack va­re er­gocom­fort-sto­len som in­går i Gt-pa­ke­tet. Volks­wa­gen och Sko­da an­vän­der för­stås även sam­ma ad­ap­ti­va fart­hål­la­re. Den fun­ge­rar bätt­re än Maz­das, men tve­kar mer än Volvos.

Un­der mo­tor­vägs­stin­ten pas­sar vi ock­så på att för­sö­ka bli kom­pi­sar med de oli­ka för­armil­jö­er­na. Su­perb och Pas­sat ser nu­me­ra näs­tan ex­akt li­ka­da­na ut på fö­rar­plats, och fun­ge­rar på sam­ma sätt som Volks­wa­gens pro­duk­ter har gjort de se­nas­te fem-sex åren. Det är av­ska­lat, kor­rekt, li­te trå­kigt men fram­för allt lätt­be­grip­ligt.

Vi und­rar fort­fa­ran­de var­för vi in­te har fått se det di­gi­ta­la mä­tarklust­ret i nå­gon test-pas­sat. Men det kanske in­te be­hövs. De ana­lo­ga mä­tar­tav­lor­na kan ing­en fö­ra­re miss­för­stå.

Vi är mer ovana vid Maz­das för­armil­jö som ef­ter an­sikts­lyf­tet blev nå­got snyg­ga­re och lo­gisk. Mä­tar­tav­lor­na är spor­ti­ga och snyg­ga men så mör­ka och grå att av­läs­ning­en in­te är helt själv­klar. In­fo­tain­ment­sy­ste­met som styrs med ett stort vred på mitt­kon­so­len upp­fat­tas av fle­ra test­fö­ra­re som krång­li­ga­re än Sko­das och Volks­wa­gens va­ri­ant.

Bakom rat­ten i V70 läng­tar vi ef­ter XC90. V70 och XC90 be­fin­ner sig i oli­ka tidsåld­rar, i oli­ka sta­di­er av tek­nisk ut­veck­ling. Me­dan nya XC90 im­po­ne­rar med ny­ska­pan­de och smar­ta de­tal­jer finns det myc­ket att re­ta sig på i V70. Var­för sit­ter vre­det som styr na­vi­ga­tions­skär­men längst bort från föraren? Och hur i he­la fri­den har de lyc­kats hit­ta en så då­lig pla­ce­ring av knap­pen för re­gle­ring av svank­stö­det? Vi har länge re­tat oss på den ma­nu­el­la rat­ten på hög­ra si­dan av rygg­stö­det som ba­ra kun­de nås ef­ter att man plat­tat till han­den med en gum­mi­klub­ba, men nu är den näs­tan än­nu vär­re. Det är nog många som ald­rig hit­tar svank­stöds­re­gle­ring­en där den sit­ter, längst bak på sitt­dy­nans si­da. Ef­fek­tivt dold i en trång smatt mel­lan sto­len och B-stol­pen…

Lands­vägsupp­trä­dan­det

Ef­ter Jön­kö­ping läm­nar vi E4 till för­mån för väg 30 mot Lammhult där vi sväng­er igen och fort­sät­ter på väg 126. Här by­ter test­bi­lar­na rol­ler.

V70 fort­sät­ter att va­ra mest be­kväm, men är in­te läng­re fa­vo­ri­ten. V70 lyc­kas in­te kom­bi­ne­ra kom­for­ten

med in­spi­re­ran­de kö­re­gen­ska­per.

Fjäd­ring­ens hård­het går in­te att an­pas­sa ut­an är kon­stant mjuk. Vol­von rol­lar i kur­vor­na och ni­ger i längs­led. Styr­ning­en är lätt och in­te alls så ex­akt som i öv­ri­ga test­bi­lar.

Maz­da-chas­sit är in­te hel­ler ad­ap­tivt men är re­dan från fa­brik bätt­re av­stämt än Volvos. Nå­got hår­da­re ut­an att bli stö­tigt. Det märks att Maz­da 6 är en lätt bil. Maz­das Sky­activ-tek­nik går ut på att spa­ra vikt och det har re­sul­te­rat i att sex­an är näs­tan 100 kg lät­ta­re än Vol­vo, Sko­da och Volks­wa­gen.

Su­perb och Pas­sat rör sig li­ka av­spänt över de ojäm­na lands­vä­gar­na. Bå­da test­bi­lar­na är ut­rus­ta­de med ad­ap­ti­va chas­sin med pre­cis la­gom sto­ra skill­na­der mel­lan nor­mal- och sport­lä­ge. De har sam­ma di­rek­ta men in­te så kom­mu­ni­ka­ti­va styr­käns­la.

Jämnt mel­lan Sko­da och VW igen

Skill­na­der­na i kö­re­gen­ska­per ska se­na­re un­der vec­kan vi­sa sig av­speglas i un­dan­ma­nö­ver­testet. V70 går mju­kast och ”skum­par” sig till viss del ge­nom kon­ba­nan, Maz­da 6 bril­je­rar med sin fi­na styr- ning och sitt spor­ti­ga chas­si me­dan Su­perb och Pas­sat är trygg­he­ter­na själ­va och bju­der på få över­rask­ning­ar. Bå­de Su­perb och Pas­sat las­tar tungt, men kla­rar att bä­ra den höga max­las­ten ge­nom un­dan­ma­nö­vern. Här märks ock­så att Su­perb Com­bi har en nå­got mju­ka­re fjäd­ring bak än Pas­sat.

I snål­kam­pen är det jämnt skägg mel­lan

Bå­de Su­perb och Pas­sat las­tar tungt, men kla­rar att bä­ra den höga max­las­ten.

Su­perb och Pas­sat som drar li­ka myc­ket på cen­ti­li­tern när.

Mo­dell­be­teck­ning­ar­na Su­perb 190 TDI och Pas­sat 2,0 TDI 190 be­ty­der att bi­lar­na drivs av sam­ma fyr­cy­lind­ri­ga två­li­ters­die­sel med 190 häst­kraf­ter. Det är en kraft­full, flex­i­bel och snudd på vib­ra­tions­fri die­sel­mo­tor som vän­tas stå för en klar ma­jo­ri­tet av för­sälj­ning­en, bå­de i Sko­das och Volks­wa­gens fall. Om det in­te vo­re för att den sex­väx­la­de Dsg-lå­dan som sit­ter i bå­da bi­lar­na ibland väx­lar os­mart så skul­le driv­li­nan va­ra full­än­dad.

V70 D4 Awd-be­teck­ning­en in­ne­bär att test­bi­len är fyr­hjuls­dri­ven och där­med har den gam­la fem­cy­lind­ri­ga 2,4-li­ters­die­seln. Kraf­ten räc­ker till och blir över, men lju­det och vib­ra­tio­ner­na är för höga, lik­som die­sel­törsten. Die­sel­fem­man är föråld­rad när den jäm­förs med Volks­wa­gens mot­sva­rig­het, men ock­så i jäm­fö­rel­se med Volvos nya Vea-die­sel som i V70 in­te går att kom­bi­ne­ra med AWD.

Maz­das 2,2-li­ters­die­sel bull­rar nå­got mer än Su­perb- och Pas­sat-die­seln och upp­levs in­te li­ka kraft­full. Även om ac­ce­le­ra­tions­siff­ror­na sä­ger att Maz­dan är snab­bast 0-100 km/h så känns det in­te bakom rat­ten. Maz­dan är lät­tast på vå­gen men har ock­så lägst ef­fekt och 175-häs­tarsdie­seln känns fak­tiskt in­te så myc­ket star­ka­re än 150-häs­tarsver­sio­nen av sam­ma mo­tor. Välj den och spa­ra en slant!

I den här stor­leks- och pris­klas­sen styrs många kö­pa­re av pri­set. Att ut­rö­na vil­ken bil som ger mest för peng­ar­na är ty­värr in­te helt en­kelt. Maz­da 6 ser loc­kan­de ut med ett grund­pris på lå­ga 239 900 kro­nor. Men den som vill ha fyr­hjuls­drift tving­as upp till den hög­re utrust­ningsni­vån Vi­sion och vill man dess­utom ha den star­ka­re 175-häs­tarsdie­seln är man hän­vi­sad

till max­ut­rus­ta­de Op­ti­mum. Då är pri­set 337 300 kro­nor. In­te så lågt allt­så, men då in­går ock­så näs­tan allt i ut­rust­nings­väg. Maz­da 6 får där­med sä­gas va­ra bil­li­gast i testet, även om pri­set ser ut att va­ra hög­re än för bå­de Su­perb och Pas­sat.

I och med att Vol­vo V70 har bli­vit en Clas­sic-mo­dell har ut­rust­nings-pa­ke­ten stö­kats om helt och hål­let. Kvar finns ut­rust­ningsni­vå­er­na Clas­sic Mo­men­tum, Clas­sic Sport och Clas­sic Sum­mum, med pri­ser i sti­gan­de ord­ning. De fles­ta kom- mer att kla­ra sig med Clas­sic Mo­men­tum som har det vik­ti­gas­te, fram­för allt de tre pa­ke­ten Tek­nik, Dri­ver Sup­port och Dri­ver Alert. Sport- och Sum­mum-ni­vå­er­na in­ne­bär mest kos­me­tis­ka de­tal­jer.

Pris­pres­sad Pas­sat

Volks­wa­gen har va­rit ex­tremt ag­gres­si­va i pris­sätt­ning­en av Pas­sat Sportscom­bi 2,0 TDI 190 DSG 4Mo­tion GT. Med ett grund­pris på 333 700 kro­nor pas­sar den lämp­ligt nog in i 7,5 bas­belopp, vil­ket är grän­sen för vad många fö­re­tag lå­ter si­na an­ställ­da hand­la bil för. I pri­set in­går bland an­nat au­tobroms, ad­ap­tiv fart­hål­la­re, lä­der­kläd­sel och par­ke­rings­sen­so­rer. Kort sagt: Det mesta man be­hö­ver.

Med Sko­da Su­perb Com­bi 190 TDI DSG 4x4 Com­bi mås­te man räk­na på ett an­nat sätt. Fyr­hjuls­drift och Dsg-lå­da kan kom­bi­ne­ras med den lägs­ta utrust­ningsni­vån Am­bi­tion, som vid en när­ma­re gransk­ning ser ut att in­ne­hål­la det nöd­vän­di­gas­te och mer där­till. Au­tobroms, ad­ap­tiv fart­hål­la­re,

2-zons kli­matan­lägg­ning, par­ke­rings­sen­so­rer bak och blå­tandsupp­kopp­ling är vad de fles­ta vill ha och allt det in­går i pri­set på 325 400 kro­nor.

V70 och Maz­da åker ur i se­min

När test­la­get skiljs åt i Nykö­ping är det med del­vis oför­rät­tat värv. Vi har än­nu in­te lyc­kats enas om nå­gon testvin­na­re. Al­la kan enas om att V70 räk­nas bort på grund av sitt åld­ra­de chas­si, höga pris och för­hål­lan­de­vis små ut­rym­men. Maz­da 6 är för bull­rig och trång. Den räk­nas bort.

Kvar står Su­perb Com­bi och Pas­sat Sportscom­bi som po­ten­ti­el­la testseg­ra­re. Men hur skil­jer man dem åt? Su­perb har ett rym­li­ga­re, näs­tan li­mousin­likt bak­sä­te och stör­re ba­ga­geut­rym­me.

Pas­sat har å sin si­da en nå­got läg­re ljud­ni­vå och en bätt­re kör­ställ­ning. På vä­gen har vi myc­ket svårt att hit­ta skill­na­der som kan fäl­la av­gö­ran­det. In­te hel­ler i prislistan skiljs bi­lar­na nämn­värt åt.

Su­perb kan fås till ett läg­re in­stegs­pris, men få kö­pa­re kom­mer att nöja sig med det. I slutän­den tror vi att Su­perb- och Pas­sat-kö­pa­re plockar ihop bi­lar som ham­nar på un­ge­fär sam­ma prislapp. Men Su­perb Com­bi har nå­got som Pas­sat Sportscom­bi ald­rig kan ex­tra­ut­rus­tas med – ett gi­gan­tiskt bak­sä­te och rik­tigt rym­ligt ba­ga­geut­rym­me.

Det fäl­ler av­gö­ran­det för att ­Su­perb ham­nar högst upp på pris­pal­len i det­ta test.

In­te­ri­ö­ren känns mer på­kostad i nya Sko­da Su­perb. Det går närapå att lig­ga i pas­sa­ge­rar­sä­tet än­då får man plats i det rym­li­ga bak­sä­tet.

In­stru­men­te­ring­en har bli­vit mer lo­gisk. Hår­da sto­lar ger ett mi­nus i kan­ten.

Fort­fa­ran­de ana­lo­ga mä­ta­re, men de fun­ge­rar bra. Rent, av­ska­lat och lo­giskt. Det sammanfattar Pas­sats in­red­ning.

Gott om sa­ker att ir­ri­te­ra sig på vad gäl­ler in­te­ri­ö­ren i ”gam­ling­en”. Sto­lar­na hål­ler alltjämt världs­klass i den åld­ran­de Vol­vo V70.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.