Ja­gu­ar XF

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: JO­NAS BORGLUND FO­TO: JA­GU­AR

Allt fint snack är in­te ba­ra tomt prat. Nya Ja­gu­ar XF le­ve­re­rar verk­li­gen. So­fisti­ke­rad eng­elsk fram­to­ning med am­bi­tio­ner att sät­ta tys­kar på plats. Det har lyc­kats åt­minsto­ne en gång ti­di­ga­re …

Nya Ja­gu­ar XF sik­tar in sig mot tys­ka pre­mi­um­bi­lar med BMW 5-se­rie i spet­sen. Ja­ja, det där har vi hört förr, tän­ker du. När Ja­gu­ar verk­li­gen mött kon­kur­ren­ten i tes­ter så har tys­ken all­tid åkt seg­ran­de där­i­från. Ja­gu­ar har lik­som ald­rig rik­tigt räckt till. Det ver­kar som om det kan kom­ma att änd­ras. Jag sä­ger kan, för nya XF har för­ut­sätt­ning­ar­na.

Pre­mi­um­käns­la

När jag öpp­nar dör­ren och in­su­per de fi­na ma­te­ri­a­len och den snyg­ga de­sig­nen står det glas­klart att här har vi en rik­tig ut­ma­na­re.

Bi­len finns med tre di­es­lar och tre ben­sin­mo­to­rer, sex­väx­la­de ma­nu­el­la lå­dor el­ler 8-ste­ga­de au­to­mat­lå­dor från ZF. De fyr­cy­lind­ri­ga di­es­lar­na är Ja­gu­ars eg­na In­ge­ni­um-mo­to­rer på två li­ter och ef­fekt på 163 el­ler 180 häst­kraf­ter.

V6-die­seln har sitt ur­sprung hos PSA men Ja­gu­ar har för­fi­nat och trim­mat den till 300 häst­kraf­ter och 700 Newton­me­ter. Fyr­cy­lind­ri­ga ben­sin­mo­torn kom­mer från för­re äga­ren Ford, är på två li­ter och ger 240 häst­kraf­ter me­dan V6-ben­si­nar­na är tre­li­ters och ger 340 el­ler 380 häst­kraf­ter där fyr­hjuls­drift är stan­dard på den se­na­re och till­val till den för­ra.

V6 ben­sin­mo­to­rer­na sit­ter ock­så i Ja­gu­ar F-ty­pe och är av egen till­verk­ning. Nya XF är byggd i alu­mi­ni­um och 190 ki­lo lät­ta­re än fö­re­gång­a­ren, och cir­ka 80 ki­lo lät­ta­re än hu­vud­kon­kur­ren­ten med mot­sva­ran­de driv­li­na. Längd och höjd är sju re­spek­ti­ve tre mil­li­me­ter mind­re än gam­la XF me­dan ax­elav­stån­det har ökat med 51 mil­li­me­ter vil­ket på­ver­kar in­nerut­rym­me­na och då främst bak­sä­tes­plat­ser­na där bå­de ben- och hu­vud­ut­rym­me ökat re­jält.

Med på no­ter­na

Jag tar plats i XF 20d 180 au­to­mat. En mo­tor jag kört i den mind­re Xe-mo­del­len. De en­da kla­gomå­len rör ljud­ni­vå vid ac­ce­le­ra­tion där en del ljud le­tar sig in i ku­pén. An­nars är mo­torn pigg och med på no­ter­na.

För att in­te ta­la om chas­si och styr­ning där stöt­däm­par­na öpp­nar en extra ven­til i läg­re far­ter och där­med gör fär­den mju­ka­re. I hög­re far­ter stängs ven­ti­len och fjäd­ring­en blir mer fast ut­an att bli för hård. Även styr­ning­en, som nu är elas­si­ste­rad, är pre­cis och med fin käns­la.

Det man kän­ner igen från fö­re­gång­a­ren är ven­ti­la­tions­gal­ler som öpp­nas när tänd­ning­en slås på lik­som väx­elvre­det som kom­mer upp ur mitt­kon­so­len. An­nars är allt nytt och i mi­na ögon syn­ner­li­gen till­ta­lan­de. XF känns be­tyd­ligt myc­ket lyx­i­ga­re än lil­le­bror XE.

Jag ham­nar så små­ning­om på en ra­cer­ba­na – Cir­cui­to de Na­var­ra. Näs­tan fy­ra kilo­me­ter lång och byggd 2010. Här står ett gäng fyr­hjuls­driv­na XF S med 380 häst­kraf­ter re­do att pis­kas. Nej, det är ing­en ban­bil men snabb än­då så det för­slår, och väl­ba­lan­se­rad.

Al­la mo­del­ler av XF har Tor­que Vecto­ring som stan­dard vil­ket be­ty­der att in­ner­hju­len brom­sas i kur­vor för att hind­ra un­der­styr­ning. Och det fun­ge­rar, men känns ba­ra när bi­len pressas or­dent­ligt.

And­ra hjälp­sy­stem in­går ock­så som stan­dard, där­ibland Emer­gen­cy Bra­ke As­sist, ad­ap­tiv fart­hål­la­re med kö­as­si­stans, start-i-bac­ke-as­si­stans med me­ra. Gi­vet­vis finns mas­sor av ex­tra­ut­rust­ning att läg­ga till. Ex­em­pel­vis In­con­trol Touch Pro som kom­mer i slu­tet av året.

Ett in­fo­tain­ment­sy­stem ut-

Nej, det är ing­en ban­bil men snabb än­då så det för­slår …

veck­lat i hu­set, som sät­ter en ny stan­dard med hur myc­ket da­ta som helst. Wi­fi Hotspot om­bord som kan dri­va upp till åt­ta en­he­ter, star­ta bi­len på di­stans och stäl­la in ku­pévär­men, spo­ti­fya, twitt­ra, na­vi­ge­ra, fa­ce­boo­ka och allt an­nat som kan loc­ka den stän­digt upp­kopp­la­de.

Dju­riskt i ber­gen

Näs­ta bil att kö­ras är tre­li­ters­die­seln med si­na mas­si­va 700 Newton­me­ter som vrä­ker bi­len upp­för Py­re­neér­na. Ing­en tra­fik men kor, vil­da häs­tar och får på vä­gen ibland. Det gäl­ler att in­te få sladd i en ko­moc­ka och om så skul­le ske tar det ak­ti­va an­tisladd­sy­ste­met hand om ski­ten.

Väg NA-137 ös­ter om Pamplona är kro­kig och kul med fin as­falt, som bruk­ligt i Spanien. Kör på grän­sen till Frank­ri­ke och ham­nar på 1 600 me­ter för en fi­ka. Sit­ter och kän­ner och kläm­mer på XF.

Kva­li­te­ten känns på topp och står in­te de tys­ka pre­stige­mär­ke­na ef­ter. En stor del av den för­kla­ring­en he­ter Dok­tor Wol­f­gang Epp­le som va­rit kva­li­tets­an­sva­rig på BMW i 24 år. Han bör­ja­de på Ja­gu­ar Land Ro­ver 2012 och re­sul­ta­tet är över­väl­di­gan­de.

Rim­lig prislapp

Pri­ser­na ver­kar ock­så kon­kur­rens­kraf­ti­ga då den enk­las­te mo­del­len Pu­re med två­li­ters­die­seln på 163 häst­kraf­ter och sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da star­tar på 359 900 kro­nor.

Det här blir nå­got att bi­ta i för BMW.

540 li­ter går in i ba­ga­geut­rym­met. Die­sel­mo­torn på två li­ter är en pigg histo­ria. Är det­ta ett lin­je­spel som kan få bil­kö­par­na att väl­ja Ja­gu­ar fö­re BMW?

Väx­elvre­det har bli­vit nå­got av ett si­gum för Ja­gu­ar.

Rö­da brom­sok ger en ex­klu­si­va­re och spor­ti­ga­re look.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.