BMW 7-se­rie

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: FO­TO:

Seg­men­tet är li­tet. Det säljs in­te mer än ett par hund­ra lyx­bi­lar i Sve­ri­ge var­je år och det är fle­ra mo­del­ler och mär­ken som slåss om ka­kan. Ka­kan är li­ten, men ack så pre­stige­fylld. Kam­pen om att va­ra her­re på täp­pan i det så kal­la­de F-seg­men­tet har se­dan länge stått mel­lan Mer­ce­des S-klass och BMW 7-se­rie. På se­na­re år har de fått ny kon­kur­rens av Au­di A8 och Lex­us LS. Det är vik­tigt att va­ra störst, bäst och vack­rast. El­ler rät­ta­re sagt: Be­kvä­mast, tys­tast, snab­bast och mest tek­nik­stinn.

Jag är in­te kin­kig ut­an bör­jar prov­kör­ning­en från bak­sä­tet. Execu­ti­ve Lounge-till­va­let kos­tar 21 100 kro­nor och in­ne­bär att bak­sä­tet be­står av två se­pa­ra­ta få­töl­jer och att den främ­re pas­sa­ge­rar­sto­len kan fäl­las fram­åt och fun­ge­ra som fot­pall för bak­sä­tes­pas­sa­ge­ra­ren. För 28 200 kro­nor till får man en mitt­kon­sol i bak­sä­tet som har plats för en Sams­ung-ta­blet med vil­ken man kan sty­ra al­la funk­tio­ner i bak­sä­tet. Det är snyggt, väl­gjort och fun­ge­rar bra. Det är svårt att kla­ga på ett bak­sä­te av den här ty­pen men om man mås­te le­ta bris­ter så skul­le det va­ra den höga sitt­po­si­tio­nen. När man blir trött i mös­san och vill sträc­ka ut sto­len till vi­lo­lä­ge så höjs man ock­så upp från gol­vet så myc­ket att det känns som att man lig­ger ovan­på bi­len.

Ef­ter ti­di­ga­re lång­kör­ning­ar i Mer­ce­des S-klass är det svårt att tro att bil­värl­den kan pre­ste­ra nå­got be­kvä­ma­re och mer hög­has­tig­hets­an­pas­sat men nu är nya 7-se­ri­en här. 7-se­ri­en har ge­nom histo­ri­en va­rit ett li­te spor­ti­ga­re och mind­re kom­fort­in­rik­tat al­ter­na­tiv till S-klass men nu är det frå­gan om sju­an in­te har klivit upp på sam­ma kom­fort­ni­vå.

Luft­fjäd­ring är stan­dard

Där­till är den fö­r­ar­o­ri­en­te­rad på ett sätt som S-klass in­te kom­mer i när­he­ten av. Nya 7-se­ri­en har luft­fjäd­ring som stan­dard, oav­sett mo­to­ral­ter­na­tiv. Det är bra för pas­sa­ge­rar­na. Den kan ock­så fås med fyr­hjuls­styr­ning.

ERIK WEDBERG BMW Det är bra för föraren. I lå­ga far­ter styr bak­hju­len emot för att bi­len ska smi­ta smi­di­ga­re runt taj­ta kur­vor och i hög fart styr bak­hju­len åt sam­ma håll som fram­hju­len för att si­mu­le­ra än­nu läng­re hjul­bas. Luft­fjäd­ring­en kan ut­ö­kas med tilläg­get Execu­ti­ve Dri­ve Pro som gör att fjäd­ring­en in­te ba­ra an­pas­sas ef­ter vad en ka­me­ra ser på vä­gen direkt fram­för bi­len ut­an även vad Gps-sy­ste­met ser läng­re fram. In­te alls olikt Mer­ce­des Ma­gic Bo­dy Con­trol.

750Li xdri­ve be­ter sig som en stor och en li­ten bil. Den krym­per ihop och väs­sar sig när vä­gen krä­ver det, och sträc­ker ut sig när vä­gen gör det sam­ma. Man kan själv­klart sä­ga åt bi­len hur den ska be­te sig ge­nom att knap­pa in oli­ka körlä­gen som Com­fort och Sport men nu finns även ett Ad­ap­ti­ve-lä­ge som ju­ste­rar gas­re­spons, styr­ning, väx­ellå­da och

BMW hö­jer tek­nik- och kom­fort­ni­vån i kam­pen om lyx­bilskö­par­na. Nya 7-se­ri­en är in­te ba­ra kör­gla­dast i klas­sen, nu gör den även an­språk på att va­ra be­kvä­mast.

fjäd­ring ef­ter hur föraren kör.

BMW har in­te ba­ra stop­pat in ny tek­nik ut­an även nya ma­te­ri­al. Med er­fa­ren­he­ter från i3 och i8 har BMW vi­da­re­ut­veck­lat sin kol­fi­ber­pro­duk­tion och byg­ger nya 7-se­ri­en med sam­ma tek­nik. B- och C-stol­par­na, tröst­klar­na och ta­ket är upp­bygg­da av kol­fi­ber­ra­mar om­slut­na av alu­mi­ni­um. Det ger hög­re håll­fast­het och läg­re vikt. To­talt är nya 7-se­ri­en cir­ka 130 kg lät­ta­re än fö­re­gång­a­ren, in­ternt kal­lad F01. Nya 7-se­ri­en (G11) räk­nas som värl­dens förs­ta bil med in­dust­ri­ellt till­ver­ka­de kol­fi­ber­de­lar i den bä­ran­de struk­tu­ren.

7-se­ri­en lan­se­ras i Sve­ri­ge i höst med två mo­to­ral­ter­na­tiv: 750i med ben­sin-v8 på 450 häst­kraf­ter och 730d med die­sel­sexa på 265 häst­kraf­ter. Bå­da kan fås i lång­ver­sion och finns in­led­nings­vis en­dast med fyr- hjuls­drift. Läng­re fram kom­mer bak­hjuls­driv­na ver­sio­ner samt 740i och ladd­hy­bri­den 740e.

Star­ka­re och snå­la­re

V8-mo­torn i 750i är en upp­da­te­rad ver­sion av den som sit­ter i gam­la 7-se­ri­en me­dan die­sel­mo­torn in­går i den nya ge­ne­ra­tio­nen sex­cy­lind­ri­ga tre­li­tersmo­to­rer. Die­sel­mo­torn har be­teck­ning­en B57 och är bå­de star­ka­re och snå­la­re än fö­re­gång­a­ren N57. 730d xdri­ve kla­rar sig på 0,48 l/mil och 129 g/km i Eu-kör­cy­keln. Snålt. Men in­te li­ka snålt som bak­hjuls­driv­na 730d som släp­per ut så li­te som 119 g/km. Den dub­bel­tur­bo­lad­da­de sex­an mull­rar mjukt och my­sigt och har för­stås fullt till­räck­ligt med kraft.

BMW har även ta­git ste­get in i den sladd­lö­sa värl­den. För förs­ta gång­en kan man lad­da sin mo- bil­te­le­fon med in­duk­tions­tek­nik. Te­le­fo­ner som stö­der Qi-stan­dar­den kan lad­das ge­nom att pla­ce­ras i fac­ket un­der mit­tarm­stö­det. En ip­ho­ne krä­ver ett extra skal för att kun­na lad­das tråd­löst.

7-se­ri­en är stan­dard­ut­rus­tad med strål­kas­ta­re av full Led-typ men kan för 11 500 kro­nor extra fås med hel­ljus av la­ser­typ som ger en räck­vidd på 600 me­ter. Med tan­ke på att sam­ma strål­kas­ta­re kos­ta­de 100 000 kro­nor till i8 när den lan­se­ra­des får det här an­ses som ett kap.

BMW har med all önsk­värd tyd­lig­het be­stämt sig för att nya 7-se­ri­en ska över­träf­fa S-klas­sen. Den nö­jer sig in­te läng­re med att va­ra lyx­klas­sens spor­ti­ga al­ter­na­tiv, nu vill den va­ra den mest kom­plet­ta di­rek­tör­s­li­mousi­nen och det ser ut som att den har bli­vit pre­cis det.

7-se­rie­pro­fi­len har in­te för­änd­rats på många år.

Nya sju­an har fått en kan­ti­ga­re bak­luc­ka med stor krom­list.

För förs­ta gång­en i en BMW går det att pe­ka direkt på skär­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.