Re­nault Kad­jar

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FO­TO: RE­NAULT

Snygg! Det är det förs­ta jag tän­ker när jag ser Kad­jar. Men det vi­sar sig ock­så att skön­he­ten trängt djupt in­nan­för skin­net. Det här känns som en suc­cé för Re­nault.

Re­nault Kad­jar är en crosso­ver som sät­ter sin prä­gel på c-seg­men­tet. Suv, kom­bi och van­lig per­son­bil i ett. Fram­kom­lig­he­ten i oba­nad ter­räng är in­te över­då­dig men 20 cen­ti­me­ters mark­fri­gång och kor­ta över­häng un­der­lät­tar. Re­nault gör ett stort num­mer av det­ta men då und­rar man var­för det ba­ra är den star­kas­te die­seln, 130 häst­kraf­ter, som kan för­ses med fyr­hjuls­drift.

Stort ba­ga­geut­rym­me

Kom­bi­e­gen­ska­per­na be­vi­sas av ut­rym­met bakom bak­sä­tet som tar 527 li­ter vil­ket ran­kas som ett av de största i seg­men­tet. Med bak­sä­tes­ryg­gen ned­fälld tar Kad­jar 1 478 li­ter.

Ba­ga­ge­rums­gol­vet är flex­i­belt i fle­ra lä­gen och kan ex­em­pel­vis gö­ras stör­re ge­nom att fäl­la ner en luc­ka. Det­ta ut­rym­me kan även an­vän­das som ett lönn­fack. Bakluc­kan öpp­nar stort och brett men last­höj­den är hög.

Bak­sä­tes­ryg­gen kan fäl­las med ett en­kelt hand­grepp (Ea­sy Bra­ke) längst bak i ba­ga­geut­rym­met, men ty­värr är det­ta in­te stan­dard i Zen-ut­fö­ran­de – som är ba­sut­rust­ning­en för den­na die­sel – ut­an kos­tar 3 500 kro­nor extra.

Per­son­bil­se­gen­ska­per­na mar­ke­ras slut­li­gen av de fi­na kö­re­gen­ska­per­na. Ett la­gom av­vägt be­kvämt chas­si med fin styr­ning som känns sta­dig även i mitt­lä­get. Fak­tum är att Kad­jar har bätt­re styr­ning än de fles­ta av Re­naults per­son­bi­lar…

Fram­sto­lar­na är be­kvä­ma att sit­ta i, in­te tu tal om det, men det är krång­ligt att stäl­la in dem på ma­nu­ell väg. In­ste­get till fram­sto­lar­na är dock väl­digt en­kelt och smärt­fritt vil­ket gläd­jer en gam­mal gub­be.

Bak­sä­tet är okej för två vux­na som sit­ter på varsin yt­ter­plats. Gott om plats bå­de för ben, föt­ter och hu­vud. Mitt­plat­sen är an­vänd­bar, men ba­ra för kort­väx­ta. De med li­te mer längd kom­mer att sit­ta som en mär­la tack va­re den höga kar­dan­tun­neln.

Li­te pre­mi­um

In­stru­ment­pa­ne­len är vad­de­rad med mjukt ma­te­ri­al och det känns fak­tiskt li­te pre­mi­um. Hård­plas­ten kom­mer fram i un­der­kant men det är mer re­gel än un­dan­tag för bi­lar i den här klas­sen. I al­la fall känns det som om Re­nault valt ma­te­ri­al med om­sorg.

Kad­jar har vis­sa sä­ker­hets­de­tal­jer som stan­dard­ut­rust­ning i Zen-ut­fö­ran­det. Bland an­nat fil­by­tesvar­na­re, av­läs­ning av väg­skyl­tar, start­hjälp i upp­förs­bac­ke är någ­ra ut­ö­ver det som finns som stan­dard i varen­da bil i dag.

Sni­ken au­tobroms

Men det vik­ti­gas­te, som kom­mer mer och mer på al­la bi­lar, är ak­tivt nöd­broms­sy­stem och det är till­gäng­ligt för Re­nault Kad­jar, men kom­mer till en kost­nad av 2 500 kro­nor.

Det tyc­ker jag är sni­ket då

Ett la­gom av­vägt be­kvämt chas­si med fin styr­ning …

det in­går i pri­set på be­tyd­ligt mind­re och bil­li­ga­re bi­lar. Dess­utom, vil­ket är un­der­ligt, kla­rar in­te Re­naults sy­stem av att brom­sa ner bi­len till helt stil­lastå­en­de vil­ket in­ne­bär att det blir en kol­li­sion i ett nöd­lä­ge i al­la fall, även om kon­se­kven­ser­na kan lind­ras.

Au­tobroms­sy­stem som stan­nar bi­len helt och hål­let finns hos många bil­till­ver­ka­re. Re­nault är en av värl­dens största. Hur svårt ska det va­ra?

Re­nault sä­ger att det na­tur­ligt­vis kom­mer förr el­ler se­na­re men att de mås­te ut­veck­la mer. Det bor­de gi­vet­vis re­dan va­rit klart.

På mo­tor­si­dan er­bju­der Re­nault Kad­jar vid in­tro­duk­tio­nen en­dast en ben­sin­mo­tor: 1,2 li­ter och 130 häst­kraf­ter. Den går mjukt och lent men är ingalun- da nå­gon ra­ket. Det märks att den har 1,5 ton bil att ta hand om. Den­na in­stegs­mo­dell kos­tar 187 900 kro­nor, då i enk­las­te ut­fö­ran­de (Li­fe) som än­då er­bju­der skap­ligt med ut­rust­ning för att va­ra in­ro­pa­re.

På die­selsi­dan bör­jar det med 1,5 dci på 110 häst­kraf­ter. Den fanns in­te med vid prov­kör­ning­en men är en mo­tor som är känd från fler bi­lar i kon­cer­nen. Räc­ker till för de fles­ta. Pri­set bör­jar på 222 900 kro­nor. För 18 000 kro­nor till kan du få den­na kopp­lad till au­to­mat­lå­da och det är en­da chan­sen du har i Kad­jar. Allt an­nat är ma­nu­ellt.

Star­kas­te die­seln är dci 130 som finns bå­de med fram­hjuls­drift och fyr­hjuls­drift. Den trev­li­gas­te mo­torn av dem al­la med ett här­ligt vrid­mo­ment re­dan från lå­ga varv­tal, men ock­så den dy­ras­te för­stås. Med drift på ett hjul­par hand­lar det om 237 900 kro­nor. Att få fyr­hjuls­drift kos­tar 20 000 kro­nor, mer än dub­belt så dyrt som till ex­em­pel­vis Volks­wa­gen. Man und­rar var­för.

Fyrhjulsdriften går att stäl­la i ett spär­rat lä­ge då driv­kraf­ten är för­de­lad 50/50 mel­lan fram och ba­kax­el. Dock ba­ra i far­ter upp till 40 km/h, där­ef­ter går den in i Au­to-mo­de igen då driv­kraf­ten för­de­las ef­ter be­hov.

Re­nault räk­nar med att säl­ja 1 500 bi­lar fram till års­skif­tet. La­gom tills dess tror jag även att vi har lärt oss nam­net.

Fyrhjulsdriften går att stäl­la i ett spär­rat lä­ge …

Det mar­ke­ra­de Re­nault-em­ble­met i gril­len har bli­vit ett kän­ne­tec­ken. Hård­plas­ten har fått ge vi­ka för ett nå­got mju­ka­re ma­te­ri­al.

Kad­jar har en även­tyr­lig image som den le­ver upp till gans­ka väl. Den höga kar­dan­tun­neln gör mitt­plat­sen bak obe­kväm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.