Toyo­ta Avensis

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FO­TO: TOYO­TA

Toyo­ta pre­sen­te­rar bi­len som ”Nya Avensis” och pe­kar på al­la ny­he­ter, samt det fak­tum att de har in­ve­ste­rat näs­tan 1,6 mil­jar­der kro­nor i ut­veck­ling­en av bi­len. När man grans­kar Avensis i de­talj är det lätt att hål­la med. Fjäd­rar och stöt­däm­pa­re är upp­da­te­ra­de och al­la ka­ros­spa­ne­ler för­u­tom

Toyo­ta Avensis har bli­vit li­te bätt­re och har fått ett väl­kom­met till­skott av mo­to­rer från BMW, men upp­da­te­ring­ar­na räc­ker in­te för att hänga med i kon­kur­ren­ter­nas tem­po.

dör­rar, si­doru­tor och tak är nya. Mest syns det i fron­ten och ba­ken. Toyo­ta kal­lar den nya de­sig­nen ”Ener­ge­tic Ele­gan­ce” och det be­ty­der att gril­len i stort sett är bor­ta och nu en­dast be­står av en kromrib­ba som för­bin­der strål­kas­tar­na med Toyo­ta-log­gan i mit­ten. Runt num­mer­plå­ten finns en blank­svart stöt­fång­a­re och längst ut i ne­der­kant finns dim­ljus för att öka den vi­su­el­la bred­den.

In­ne i ku­pén är ny­he­ter­na än mer lätt­fun­na. Rat­ten är ny, in­stru­ment­grup­pen har fått en 4,2-tums Tft-dis­play som vi­sar in­ne­hål­let i färd­da­torn och mitt­kon­so­len har fått en helt ny form­giv­ning samt en åt­ta tum stor pek­skärm. Största ny­he­ten känns dock i rum­pan – Avensis har fått nya sto­lar. Och det be­höv­de den. De gam­la Avensis-sto­lar­na har ald­rig va­rit någ­ra höj­da­re. De nya är mer stöt­tan­de i sid­led och ger bätt­re lår­stöd.

Mark­nads­un­der­sökt

Toyo­ta sä­ger att det här är vad kun­der­na vill ha. I om­fat­tan­de ana­ly­ser har kun­der­na sva­rat att de vill ha nya mo­to­rer, ny de­sign, hög­re kva­li­tets­käns­la och mer sä­ker­hets­ut­rust­ning.

Jag miss­tän­ker dock att Toyo­ta har ställt frå­gor så som de vill ha svar. De kan in­te ha frå­gat kun­der­na om de vill ha mer ut­rym­me.

Ef­tersom nya Avensis byg­ger på sam­ma kon­struk­tion som den nu sex år gam­la bi­len rym­mer den fort­fa­ran­de från 543 till 1 609 li­ter ba­gage och det är in­te myc­ket i jäm­fö­rel­se med nya, rym­li­ga kon­kur­ren­ter som Sko­da Octa­via och Volks­wa­gen Pas­sat.

Toyo­ta kanske har rätt än­då. De kän­ner be­vis­li­gen si­na kun­der väl. Toyo­tas kun­der är lo­ja­la och be­hål­ler of­ta si­na bi­lar läng­re än ge­nom­snit­tet. Och de fles­ta är pri­vat­kun­der, i mot­sats till många and­ra bi­lar i sam­ma klass där en klar ma­jo­ri­tet köps av fö­re­tag och tjäns­te­bils­fö­ra­re köps 60 pro­cent av al­la Avensis pri­vat. Det vill Toyo­ta änd­ra på. De vill för­stås in­te säl­ja fär­re bi­lar till pri­vat­kun­der men de vill nå ut till fler tjäns­te­bils­fö­ra­re. I jak­ten på fö­re­tagskun­der är nya mo­to­rer och nya sä­ker­hets­sy­stem av­gö­ran­de.

Det är här BMW kom­mer in i bil­den. Toyo­ta och BMW teck­na­de ett sam­ar­bets­av­tal för någ­ra år se­dan och det går i hu­vud­sak ut på att BMW får

till­gång till Toyo­tas bräns­le­cell­s­tek­nik. I ut­byte får Toyo­ta mo­to­rer av BMW. För Avensis in­ne­bär det två nya die­sel­mo­to­rer på 1,6 och 2,0 li­ter, med 112 re­spek­ti­ve 143 häst­kraf­ter. Det här är sam­ma mo­to­rer som sit­ter i Mi­ni Country­man D och SD. De till­hör in­te BMW:S nya mo­tor­fa­milj ut­an den gam­la som är på väg ut.

112-häs­tarsdie­seln får nam­net D-4D när den ham­nar i Avensis och räc­ker med näp­pe för att dra las­set. Ut­an last mås­te den pressas hårt för att dra upp Avensis för de sista bran­ta bac­kar­na till sam­häl­let Ver­bi­er, men även när det är plant mås­te man väx­la fli­tigt för att ha till­gång till kraf­ten. Men den är snål. Trots re­la­tivt hård be­last­ning sti­ger för­bruk­ning­en in­te över 0,55 l/mil.

2,0-li­ters­die­seln finns in­te till­gäng­lig för prov­kör­ning men be­döms av Toyo­ta Sve­ri­ge in­te hel­ler bli nå­gon stor­säl­ja­re. Tjäns­te­bils­fö­rar­na kom­mer att väl­ja den lil­la die­seln med det lå­ga in­stegs­pri­set på 224 900 kro­nor.

Ing­en au­to­mat-die­sel

Dieselmotorerna finns ba­ra med ma­nu­ell lå­da, till skill­nad från förr då man kun­de be­ta­la extra för au­to­mat. Var­för ba­ra ma­nu­ell? En­ligt Kristof Muyl­le, eu­ro­pe­isk ut­veck­lings­chef, har ef­ter­frå­gan på die­sel+au­to­mat va­rit för låg i Eu­ro­pa och man tyck­te där­för in­te att det var lönt att an­pas­sa de nya mo­to­rer­na till au­to­mat­lå­da. Sam­ma an­led­ning för­kla­rar var­för ad­ap­tiv fart­hål­la­re in­te läng­re finns som till­val till Avensis.

Ben­sin­mo­to­rer­na på 1,8 och 2,0 li­ter finns med bå­de ma­nu­ell och au­to­ma­tisk väx­ellå­da. Den se­na­re är en steg­lös Cvt-lå­da som sägs ha vi­da­re­ut­veck­lats för att bätt­re ef­ter­lik­na en kon­ven­tio­nell mo­men­tom­vand­la­r­au­to­mat.

Avensis-lyf­tet är ett tyd­ligt tec­ken på att Toyo­ta fram­ö­ver kom­mer att gå sam­ma väg som Volks­wa­gen där halv­nya mo­del­ler pre­sen­te­ras med kor­ta­re in­ter­val­ler, med ett re­so­ne­mang som går ut på att kun­der­na in­te vill el­ler be­hö­ver ha helt nya kon­struk­tio­ner.

De har för­mod­li­gen rätt, Avensis-lyf­tet är till­räck­ligt om­fat­tan­de för att Avensis-äga­re ska ha skäl att by­ta till en ny­a­re års­mo­dell, men för den som jäm­för Avensis med de vas­sas­te kon­kur­ren­ter­na lig­ger den alltjämt på ef­ter­käl­ken.

Ny ratt och nya sto­lar är väl­kom­na in­te­ri­ö­ra ny­he­ter.

Ut­rym­met i bak­sä­tet får väl god­känt, men är in­te i klass med Sko­da Su­perb.

Ener­gisk ele­gans el­ler in­te. Så kal­las i var­je fall de­sig­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.