Volks­wa­gen Sha­ran

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: FO­TO: Pris: Mo­tor: För­bruk­ning: CO2: Ac­ce­le­ra­tion: Topp­fart: Stor­lek (l/b/h): Tjäns­te­vikt: Max­last:

Klass­le­da­ren Volks­wa­gen Sha­ran upp­da­te­ras med en rad sä­ker­hets­fi­nes­ser. Men räc­ker det med smart te­le­fon­upp­kopp­ling och nya mo­to­rer för att hål­la nya Re­nault Espa­ce och Ford Ga­laxy stång­en?

VMIKAEL STJERNA VOLKS­WA­GEN olks­wa­gen väl­jer en för­sik­tig stra­te­gi när de­ras ”nya” Sha­ran pre­sen­te­ras, fem år ef­ter de­bu­ten 2010. Frå­gan är om det ens kan kal­las ”fa­ce­lift”, en an­sikts­lyft­ning. In­te ett plåt­veck i no­sen är nytt på 2016 års ny­gam­la Volks­wa­gen Sha­ran. Men – un­der ytan hit­tar vi en skur av tidsen­li­ga mo­der­ni­te­ter. Mo­to­rer­na har in­te ba­ra bli­vit re­na­re ut­an ska dess­utom va­ra upp till 14 pro­cent snå­la­re. Men vi får se hur det är med den sa­ken ef­ter des­sa Die­sel­ga­te­ti­der…

Man bju­der dess­utom med App­le och Goog­le på re­san. Bi­lens bildskärm kan kopp­la upp al­la bil-god­kän­da ap­par från din smar­ta te­le­fon via Car Play (App­le), Andro­id Au­to (Goog­le) och Mir­ror Link. Sy­ste­met är i prin­cip det­sam­ma som sit­ter i nya Pas­sat. Man kan en­kelt kopp­la den eg­na smart-te­le­fo­nens bil­god­kän­da ap­par till bi­lens bildskärm. Du blädd­rar be­hän­digt i di­na låt­lis­tor i ­Spo­ti­fy, i din te­le­fon­bok, och kan an­vän­da te­le­fo­nens ­na­vi­ga­tions­sy­stem via röst­styr­ning och får upp kar­tan på bi­lens bildskärm.

Nya bak­ljus

Au­tobroms har bli­vit stan­dard, och dö­da vin­kel-var­ning och sy­stem som var­nar för tra­fik när man bac­kar ut från en par­ke­ring är nya till­val.

Kro­nan på ver­ket är nya bak­ljus. För vad vo­re en ny mo­dell 2016 ut­an en egen pif­fig Led-sig­na­tur?

Ing­en av fi­nes­ser­na är re­vo­lu­tio­ne­ran­de nya, men de är i al­la fall nya för Sha­ran. Och för­mod- li­gen ett mås­te om in­te Sha­ran ska kän­nas da­te­rad i jäm­fö­rel­ser med tek­niklad­da­de Re­nault Espa­ce och Ford Ga­laxy.

Snålast är den 150 häst­kraf­ter star­ka två­li­ters­die­seln. För­u­tom att den kanske har bli­vit re­na­re och tio häst­kraf­ter star­ka­re än för­ut nö­jer den sig nu med ba­ra 0,49 li­ter per mil i Eu-kör­cy­keln, med ma­nu­ell lå­da. En för Sha­ran ny snål­fi­ness är att Dsg-au­to­ma­ten fri­rul­lar med mo­torn av­stängd så snart man lyf­ter fo­ten från gaspe­da­len.

Ad­ap­tiv fart­hål­la­re är vid in­tro­duk­tio­nen stan­dard ba­ra på Gt-ver­sio­nen men kom­mer att bli stan­dard på samt­li­ga Sha­ran se­na­re. En per­fekt fi­ness på se­mester­bi­len Sha­ran när kön till Bren­ner­tun­neln är en mil lång en som­mar­lör­dag i ju­li.

Bätt­re re­se­kam­rat får man le­ta ef­ter, Sha­ran är ett un­der av ge­nom­tänk­ta kon­struk­tio­ner och ut­rym­mesut­nytt­jan­de. En bra fa­mil­je­buss har bli­vit än­nu bätt­re. Fa­ce­lift ut­an ”fa­ce­lift” räc­ker långt. 333 400 kro­nor.

Die­sel. 4-cyl, 2,0 li­ter, tur­bo. 150 hk (110 kw) vid 3 500 r/min, 340 Nm vid mel­lan 1 750-3 000 r/min.

0,49 l/mil (bl). 130 g/km.

0-100 km/h på 10,3 s. 200 km/h.

485/190/172 cm. 1 822 kg. 698 kg.

Lad­dad med sä­ker­hets­fi­nes­ser.

Li­te väl få ny­he­ter ex­te­ri­ört.

I Volks­wa­gen Sha­ran hit­tas de största ny­he­ter­na un­der ska­let.

In­te­ri­ö­ren har hängt med se­dan in­tro­duk­tio­nen 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.