Sä­tesskydd

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MAR­CUS NY­BERG FO­TO: MAR­CUS ENGSTRÖM

Hös­ten be­ty­der regn, rusk och jakt­ti­der. Bak­sä­tet blir då extra ut­satt för all möj­lig tänk­bar ned­smuts­ning. Vi har tes­tat sex oli­ka bak­sä­tesskydd som hjäl­per till att hål­la bi­len fräsch.

Med hös­ten kom­mer regn och rusk. Med det­ta kom­mer ock­så le­ra och blö­ta löv. Är det in­te barn och hun­dar som drar in smut­sen i bi­len så kan det va­ra svamp­plockar­kom­pi­sen el­ler jakt­kam­ra­ter. Men det finns smi­di­ga bak­sä­tesskydd som snabbt och en­kelt kan mon­te­ras vil­ket gör att bil­kläd­seln kan hål­las ren och fräsch.

I det­ta test har vi blan­dat bak­sä­tesskydd som främst in­rik­tar sig mot hundä­ga­re och skydd som en­dast är till för att hål­la bak­sä­tet rent.

Testet fo­ku­se­rar främst på hur smi­digt de oli­ka skyd­den går att mon­te­ra och de­mon­te­ra.

Tre av skyd­den kan an­vän­das som ham­mock vil­ket är extra ef­fek­tivt när hun­dar ska ta plats i bak­sä­tet. Då hålls hund­hå­ret kvar i skyd­det och ram­lar in­te ned på gol­vet el­ler fast­nar i fram­sto­lar­nas ryg­gar. En myc­ket smi­dig lös­ning om man till ex­em­pel ska hy­ra el­ler lå­na en bil.

Ge­nom att in­te fäs­ta des­sa mo­del­lers ög­lor i fram­sto­lar­nas nack­skydd går de även att an­vän­da om det är smut­si­ga bär­ploc­ka­re el­ler barn i le­ri­ga ga­lon­byx­or som ska ta plats i bak­sä­tet.

Testet fo­ku­se­rar främst på hur smi­digt de oli­ka skyd­den går att mon­te­ra och de­mon­te­ra ef­tersom det kan va­ra prak­tiskt att ha ett ­lig­gan­de i ba­ga­get i vän­tan på tjänst­gö­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.