Dröm­bi­len

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ROBIN TÖRN­ROS

Ame­ri­can Mo­tors Cor­po­ra­tion har se­dan 1984 för­sett den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren med den väl­kän­da Hum­vee, el­ler som den egent­li­gen he­ter HMMWV, High Mo­bi­li­ty Mul­ti­pur­po­se Whe­e­led Ve­hic­le. Men ef­ter att ha le­ve­re­rat över 280 000 for­don är de­ras kon­trakt nu slut.

Nu står det klart att Os­h­kosh Defence har säk­rat kon­trak­tet med den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren som vär­de­ras till 6,7 mil­jar­der dol­lar, cir­ka 56,6 mil­jar­der kro­nor. For­do­net de till­ver­kar som kom­mer att er­sät­ta Hum­vee går un­der nam­net L-ATV som står för ”Light Com­bat Tacti­cal All-ter­rain Ve­hic­le.

Os­h­kosh L-ATV har en 6,6-li­ters die­sel-v8 från Ge­ne­ral Mo­tors som le­ve­re­rar 305 häst­kraf­ter. Det går även att ut­rus­ta for­do­net med en hy­brid­driv­li­na för extra kraft, nå­got som tro­li­gen be­hövs då L-ATV väger cir­ka 6,4 ton. Den höga vik­ten be­ror på det kraf­ti­ga skal­skyd­det som ska stå emot allt från ma­sking­e­vär till ra­ket­kas­ta­re och mi­nor.

En­ligt Os­h­kosh ska L-ATV ta sig fram cir­ka 70 pro­cent snab­ba­re än Hum­vee och har en topp­fart på 113 km/h.

Ef­ter 31 år och drygt 280 000 for­don er­sätts det ame­ri­kans­ka mi­li­tär­for­do­net Hum­vee med Os­h­kosh L-ATV.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.