Bilspi­o­nen

Bil - - INNEHÅLL -

För­ra gång­en vi sik­ta­de ame­ri­ka­mo­del­len Hyun­dai Equ­us test­kör­des den på norr­länds­ka is­ba­nor. Nu har vi sett den i när­he­ten av Nür­bur­gring. Dags för in­tro­duk­tion i Eu­ro­pa?

Hyun­dai Equ­us är en stor bil i sam­ma klass som Au­di A8, BMW 7-se­rie och Mer­ce­des S-klass. I USA har den sålt runt 3 500 ex­em­plar per år. Equ­us in­tro­du­ce­ra­des 2011 och ge­nom­gick en fa­ce­lift 2014. Nu är det allt­så dags för en helt ny mo­dell för 2017, men den kom­mer tro­li­gen att vi­sas un­der 2016.

Equ­us de­lar bot­ten­plat­ta med Hyun­dai Ge­ne­sis vil­ket in­ne­bär att den går att få fyr­hjuls­dri­ven och det be­ty­der ock­så med största san­no­lik­het att Equ­us kom­mer med bå­de V8- och V6-mo­to­rer.

Det är in­te bekräf­tat, men det kan även kom­ma en dub­bel­tur­bo-v6 och även en hy­brid i för­läng­ning­en. En lan­se­ring i Eu­ro­pa är hel­ler in­te be­kräf­tad, men man tyc­ker att det lå­ter tro­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.