Ro­bert Collin

Bil - - INNEHÅLL -

Min­net är kort. Broms­sträc­kan lång. Nå­gon kanske minns att jag skrev en krö­ni­ka på det te­mat för att par år se­dan? Nä­hä. Jag miss­tänk­te det. Men nu är det dags igen. I nor­ra Sve­ri­ge har den förs­ta hal­kan re­dan ”sla­git till”. Och vad fors­kar­na än sä­ger om kli­mat­för­änd­ring­ar­na så är det snart halt i Mel­lans­ve­ri­ge, och på Syd­svens­ka hög­lan­det, på Väst­kus­ten. Ja, i Skå­ne.

Det är som van­ligt när det drar mot vin­ter: Halt! Kanske ba­ra fläck­vis halt. Men det är än­nu vär­re.

Kanske in­te en me­ter snö. Men svar­tis. Som in­te syns. På Stock­holms in­far­ter. Där många kör med odub­ba­de vin­ter­däck. Och där de all­ra fles­ta fort­fa­ran­de kör på som­mar­däck. Det är ju ba­ra ok­to­ber. Svar­tis. Osyn­lig. För­rä­disk. Men var­je år. Min­net är kort. Broms­sträc­kan lång. ”Olyc­kan be­rod­de tro­li­gen på hal­kan”, bru­kar vi skri­va. Nej. Den be­rod­de på att föraren in­te för­stod att det kun­de va­ra halt på vä­gen. På att föraren kör­de för fort i för­hål­lan­de till väg­la­get. In­te an­pas­sa­de has­tig­he­ten.

Kanske la­gom fort så länge han trod­de att det var bar­mark, och det verk­li­gen var bar­mark. El­ler kanske till och med onö­digt lång­samt. Om det vo­re bar­mark.

”Det är snart vin­ter igen. Vå­ga väg­ra odub­bat! Ta an­svar och välj de en­da däc­ken som

grep­par på al­la väg­lag.”

Men för fort när den tor­ra fi­na as­fal­ten för­vand­lats till värs­ta svar­ti­sen. Var­je höst. Sam­ma sak. Min­net är kort. Dubb­däck sli­ter på as­fal­ten, det kan vi va­ra över­ens om. Och det kos­tar myc­ket peng­ar att läg­ga på ny as­falt. Dess­utom bil­das det skad­li­ga par­tik­lar när dubb­däc­ken sli­ter ner as­fal­ten.

Dol­da agen­dor

Jag bör­jar med par­tik­lar­na. De­bat­ten är ex­tremt po­la­ri­se­rad. Jag står långt ut på ena si­dan, dubb­mot­stån­dar­na li­ka långt ut på den and­ra. De värs­ta fun­da­men­ta­lis­ter­na på­står att al­la som dör av par­tik­lar dör av just så­da­na par­tik­lar som dubb­däc­ken sli­ter upp ur as­fal­ten.

De som på­står det är an­ting­en okun­ni­ga el­ler så har de en dold agen­da.

Den dol­da agen­dan kan va­ra att de ­egent­li­gen ba­ra vill få ner kost­na­den för ny as­falt.

En an­nan dold agen­da kan va­ra ett all­mänt bil­hat. Den agen­dan finns bland hip­s­ters och jour­na­lis­ter på Sö­der­malm, och bland po­li­ti­ker som ock­så of­ta bor på Sö­der­malm. Och by­rå­kra­ter in­om of­fent­lig sek­tor, som ock­så of­ta bor in­nan­för tul­lar­na och som of­ta in­te ens har kör­kort. Än mind­re bil.

En del fors­ka­re finns ock­så i den här grup­pen. De vet att det är lätt att få forsk­nings­bi­drag om de kan vi­sa att dub­bar­na är far­li­ga.

De rik­ti­ga fors­kar­na där­e­mot vet att det är de all­ra mins­ta par­tik­lar­na som är rik­tigt far­li­ga. In­te de re­la­tivt sto­ra par­tik­lar­na som kom­mer från as­fal­ten.

De pyt­tesmå så kal­la­de nano­par­tik­lar­na som träng­er rätt in i blodom­lop­pet när vi and­ras in dem kan or­sa­ka can­cer. De par­tik­lar­na kom­mer från för­brän­ning. Från smut­si­ga (fram­förallt äld­re) die­sel­mo­to­rer, från mo­der­na di­rektin­spru­ta­de ben­sin­mo­to­rer och från fjärr­vär­me­verk som el­das med trä­flis.

So­por med okänt ur­sprung och tryc­kim­preg­ne­rat vir­ke som ock­så slinker med

bi­drar med tungme­tal­ler, men in­te med fler par­tik­lar.

Att fjärr­vär­me­ver­ken, som el­das med biobräns­len, bi­drar med de all­ra far­li­gas­te par­tik­lar­na är ing­et mil­jö­de­bat­tö­rer­na bru­kar pra­ta om. Stock­holms mil­jö­bor­gar­råd vet det, men pra­tar hell­re om dubb­för­bud.

De som in­te tyc­ker om dubb­däck bru­kar på­stå att odub­ba­de vin­ter­däck är li­ka ef­fek­ti­va. Men de som på­står det är an­ting­en okun­ni­ga, el­ler så har de en dold agen­da...

Ge­di­gen er­fa­ren­het

För här finns det fak­tiskt forsk­ning. Som vi på Af­ton­bla­det ut­för år ef­ter år. Vå­ra vin­ter­däck­s­tes­ter.

Själv var jag med om mitt förs­ta vin­ter­däck­s­test vin­tern 1984.

Och sen, var­je år. Var­je år sam­ma pro­ce­du­rer: Brom­sa, på snö och på is, om och om igen. Kö­ra på is­ba­nan, den som lik­nar frost­hal­kan som läg­ger sig på vägar­na nu i ok­to­ber, no­vem­ber.

Och på as­falt, bå­de torr och våt. För vin­ter­väg­lag kan va­ra bar­mark långa pe­ri­o­der.

Vår forsk­ning vi­sar till ex­em­pel att de om­hul­da­de vin­ter­däc­ken ut­an dubb är rik­tigt då­li­ga på as­falt. De har långa broms­sträc­kor och usel sta­bi­li­tet. En cy­klist som rå­kar sty­ra ut fram­för bi­len har mind­re chans att kla­ra sig om föraren har odub­ba­de däck och var­ken kla­rar av att brom­sa el­ler sty­ra un­dan.

Vår forsk­ning vi­sar att dub­ba­de vin­ter­däck är bäst i al­la vä­der. Bäst på is och på as­falt. Bäst på hård­pac­kad snö. Och un­ge­fär li­ka bra som odub­ba­de däck på ny­snö (Och då me­nar jag un­ge­fär li­ka bra, in­te li­te säm­re, in­te li­te bätt­re, ut­an un­ge­fär li­ka bra. Det kan skil­ja li­te från fab­ri­kat till fab­ri­kat.)

På frost­hal­ka kan ett odub­bat vin­ter­däck be­hö­va 50 pro­cent läng­re sträc­ka att få stopp på bi­len än ett dub­bat. Ja, det vi­sar vår forsk­ning. År ef­ter år. En del de­bat­tö­rer på­står att de odub­ba­de däc­ken har bli­vit så myc­ket bätt­re på se­na­re år, att det in­te spe­lar nå­gon roll för sä­ker­he­ten om däc­ket är dub­bat el­ler odub­bat.

De har rätt när de sä­ger att de odub­ba­de däc­ken bli­vit bätt­re. Men de sä­ger ald­rig att de dub­ba­de däc­ken ock­så bli­vit bätt­re. Ja, li­ka myc­ket bätt­re.

Skill­na­den mel­lan dub­bat och odub­bat är un­ge­fär li­ka stor var­je år.

Många de­bat­tö­rer sä­ger ock­så att bi­lar­nas an­tisladd­sy­stem gör dubb­däc­ken onö­di­ga.

Jag för­står in­te hur de kan på­stå det. Hur kan broms­sträc­kan på­ver­kas av an­tisladd­sy­stem? Det är ju fy­si­ka­liskt omöj­ligt.

Det vi­sar ock­så vår forsk­ning. Skill­na­den mel­lan dub­bat och odub­bat är un­ge­fär li­ka stor an­ting­en bi­lar har el­ler sak­nar an­tisladd­sy­stem (ESP) och lås­nings­fria brom­sar.

Tap­par grep­pet li­ka myc­ket

De­bat­tö­rer­na glöm­mer ock­så att dubb­däc­ken sli­ter mind­re på as­fal­ten nu­me­ra. Dub­bar­na har bli­vit lät­ta­re och mind­re ag­gres­si­va, de slår in­te ner i as­fal­ten li­ka hårt som förr, men är än­då bätt­re på att grep­pa, på att sit­ta kvar i däc­ket och på att be­hål­la skär­pan däc­kets he­la livs­längd.

Ja, nu är vi in­ne på ett an­nat om­rå­de som okun­ni­ga de­bat­tö­rer och and­ra kaf­fe­bords­för­stå­sig­på­a­re bru­kar ha en åsikt om: Att dubb­däck ba­ra är bätt­re än odub­ba­de däck så länge de är nya. I prin­cip så länge de in­te rul­lat en me­ter.

Vår forsk­ning vi­sar att även det är fel. Dubb­däck och odub­ba­de däck tap­par li­ka myc­ket grepp­för­må­ga när de slits. Dubb­däck blir sak­ta säm­re, från sin höga sä­ker­hets­ni­vå, odub­ba­de däck blir un­ge­fär li­ka sak­ta säm­re från sin lå­ga sä­ker­hets­ni­vå.

Ett dubb­däck som rul­lat ett par sä­song­er är fort­fa­ran­de säk­ra­re än ett odub­bat som rul­lat li­ka långt.

Dub­bel­mo­ral

Cy­klis­ter­na på Sö­der­malm by­ter till dubb­däck så här års. På si­na cyklar. För att in­te cyk­la om­kull. Men sam­ma per­so­ner tyc­ker att dubb­däck på bi­lar är onö­di­ga.

Lands­ting­en var­nar så här års äld­re per­so­ner för att gå ut­an brod­dar un­der skor­na. För att det är så van­ligt att gam­ling­ar hal­kar och bry­ter lår­ben och and­ra de­lar av krop­pen när det är halt. Men sam­ma myn­dig­he­ter tyc­ker att bi­lar­na ska kö­ra odub­bat.

Är­ligt. Jag för­står in­te hur det går till. Hur är det in­tel­lek­tu­ellt möj­ligt att i sam­ma an­de­tag häv­da att cyklar och fot­gäng­a­re ska ha dubb, för att det är far­ligt ut­an, men att bi­lar är li­ka säk­ra med el­ler ut­an dubb. Ja, säk­ra­re ut­an dubb, för att de in­te dö­dar folk som bor i stan med si­na par­tik­lar. Det är snart vin­ter igen. Vå­ga väg­ra odub­bat! Ta an­svar och välj de en­da däc­ken som grep­par på al­la väg­lag. Som in­te läm­nar dig i stic­ket när det blir frost­hal­ka. Som all­tid har grepp kvar, hur halt det än är. Så du får stopp i tid om bi­len fram­för brom­sar in. Så du kan vä­ja un­dan om du får en fot­gäng­a­re el­ler cy­klist fram­för bi­len.

Kroc­k­or­ga­ni­sa­tio­nen Eu­ro Ncap har skyn­dat på ut­veck­ling­en mot allt säk­ra­re bi­lar. Men po­li­ti­ker och mil­jö­de­bat­tö­rer dri­ver på en ut­veck­ling mot allt far­li­ga­re däck.

För att när­ma oss Noll­vi­sio­nen mås­te bå­de bil och däck va­ra säk­ra.

På en re­jäl is­ga­ta är dubb­däck det giv­na al­ter­na­ti­vet.

Dubb­däck är de en­da däc­ken som grep­par på al­la un­der­lag. FO­TO: LAS­SE ALLARD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.