Be­gag­nat

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: JO­NAS BORGLUND FO­TO: PA­TRIK LIND­GREN

Ta­ro bygg­des i tys­ka Han­no­ver och bi­len var egent­li­gen en Toyo­ta Hi­lux rakt av. Den till och med rostade li­ka il­la. Ef­ter Ta­ro släpp­te Volks­wa­gen ni­schen och ja­pa­ner­na fick här­ja gans­ka fritt med si­na pick­uper från Maz­da, Toyo­ta, Nis­san, Mitsubishi och Isu­zu. De är po­pu­lä­ra bland fö­re­ta­ga­re som kom­bi­ne­rar job­bar­bi­len med fa­mil­je­bi­len när de väl­jer en pick­up med dub­bel­hytt. Två flu­gor i en smäll, så att sä­ga.

Det här sved för­stås för Volks­wa­gen som ba­ra kun­de se på hur bil­ty­pen blomst­ra­de. För att in­te ta­la om all ef­ter­mark­nad med oli­ka kå­por, rör, front­bå­gar,

Volks­wa­gen har bi­lar i al­la klas­ser, från smått till stort och allt där emel­lan. Men nå­gon en­tons pick­up kom in­te för­rän 2011, om man in­te räk­nar den Toyo­ta-ba­se­ra­de Ta­ro som kom i slu­tet av 80-ta­let, el­ler för all del klas­sis­ka Vw-­pick­upen, men den räk­nas som en helt an­nan bil­typ. … kom­bi­ne­rar job­bar­bi­len med fa­mil­je­bi­len…

fäl­gar, ex­traljus och allt an­nat som hängs på för att skräd­dar­sy och per­so­ni­fi­e­ra bi­len. Pry­lar som drar in mas­sor av peng­ar.

Så 2010 togs be­slu­tet att Ama­rok skul­le im­por­te­ras. Bi­len till­ver­kas i Ge­ne­ral Pache­co, Ar­gen­ti­na och se­dan 2013 ock­så i Han­no­ver, Tyskland.

En­dast die­sel i Sve­ri­ge

För svenskt vid­kom­man­de är det två di­es­lar som gäl­ler, men ut­om­lands säljs Ama­rok ock­så med ben­sin­mo­tor. Dess­utom en ver­sion med en­kel­hytt som in­te säljs här.

Den van­li­gas­te die­seln är 2,0 TDI med 163 häst­kraf­ter men sam­ma mo­tor finns även med 122 häst­kraf­ter, dock gans­ka ovan­lig. Bå­da har sex­väx­la­de ma­nu­el­la lå­dor där sex­an är en över­väx­el som får ner för­bruk­ning­en på lands­väg. Åtta­väx­lad au­to­mat­lå­da kom till den upp­gra­de­ra­de 2,0 TDI mo­dellår 2013, byggd i Tyskland och med med 180 häst­kraf­ter.

Två oli­ka driv­ning­ar finns i Ama­rok. In­kopp­lings­bar fyr­hjuls­drift och

di­to låg­väx­el – el­ler per­ma­nent fyr­hjuls­drift med Tor­sen­diff men ut­an låg­väx­el.

Be­prö­vad last­lös­ning

Bi­len är byggd på ram, har stel ba­kax­el med blad­fjäd­rar. En gam­mal be­prö­vad lös­ning för att kla­ra myc­ket last. Fjäd­ring­en finns ock­så i två ut­fö­ran­den där den sty­va­re, He­a­vy Duty, kla­rar 1 000 ki­lo last me­dan den mju­ka­re tar 850 ki­lo. Den se­na­re går klart be­kvä­ma­re på vä­gen. Apro­på last så är flak­bred­den mel­lan hjul­hu­sen 122 cen­ti­me­ter och kla­rar allt­så en Eu­ro­pa­pall på tvä­ren.

Ama­rok finns i två ut­rust­ningsni­vå­er där Trend­li­ne är den enkla­re och High­li­ne den ex­klu­si­va­re. Nu­me­ra är ni­vå­er­na tre där Pro­li­ne är den simp­las­te utrust­ningsni­vån.

Ama­rok är fy­ra­dör­rars och man sit­ter bra ut­om i mit­ten bak där kar­dan­tun­neln in­kräk­tar.

Sto­lar­na fram är re­jä­la, in­ställ­bar i höjd på fö­rar­plats och rat­ten är juster­bar vil­ket med­ger bra fö­r­arin­ställ­ning för de fles­ta. In­stru­men­ten är tyd­li­ga och back­speg­lar­na sto­ra vil­ket gör fram­far­ten en­kel trots om­fångs­rik ka­ross.

Fy­ra stjär­nor

I krock­test hos Eu­ro NCAP fick Ama­rok fy­ra stjär­nor som be­tyg och den har ak­tivt an­tisladd­sy­stem som stan­dard.

För de bil­li­gas­te bi­lar­na be­gärs un­ge­fär 135 000 kro­nor, men då till­kom­mer moms. De fles­ta be­gag­na­de är i High­li­ne-ut­fö­ran­de

Tyd­li­ga in­stru­ment och lätt att hit­ta rätt kör­ställ­ning.

Det finns många oli­ka in­ställ­nings­möj­lig­he­ter när job­big ter­räng ska över­vin­nas.

Se upp för den trånga mit­ten­plat­sen om du ska åka i bak­sä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.