F-pa­ce sat­sar­pårymd

Bil - - FRAMVAGNEN -

På en för­hands­vis­ning kväl­len fö­re er­kän­de de­sign­che­fen Ian Cal­lum att upp­dra­get ha­de in­ne­bu­rit en spän­nan­de re­sa för de­sig­nav­del­ning­en.

– Att ri­ta en suv var en helt ny upp­gift för oss. Om nå­gon ha­de sagt till mig för någ­ra år se­dan att vi skul­le ri­ta en suv ha­de jag in­te trott ho­nom, sa Ian Cal­lum.

F-pa­ce är till stor del byggd med alu­mi­ni­um och väger från ba­ra 1 665 ki­lo. Med två­li­ters die­sel på 180 häst­kraf­ter och bak­hjuls­drift drar den 0,49 li­ter per mil. Ja­gu­ar fram­hål­ler spor­tig­he­ten som en ut­mär­kan­de egen­skap, men på mäs­san fast­nar jag fram­för allt för ut­rym­me­na. Bak­sä­tet har bra benut­rym­me och lastut­rym­met tar 650 li­ter. Läng­den är trots allt re­la­tivt kom­pak­ta 4,73 me­ter. En an­nan ny­het: Till din F-pa­ce kan du få ett sär­skilt vat­ten­tå­ligt gum­mi­arm­band som nyc­kel. Lås och lägg den van­li­ga nyc­keln i bi­len och öpp­na bi­len med gum­mi­arm­ban­det om du vill sim­ma. Ian Cal­lum blev till slut nöjd med re­sul­ta­tet.

– Pro­fi­len är det bäs­ta med de­sig­nen. Den är helt och hål­let Ja­gu­ar, sä­ger Ian Cal­lum.

En suv med klös.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.