El­dri­ven suv från Au­di

Bil - - FRAMVAGNEN -

Au­di loc­ka­de de kanske största publik­mas­sor­na kring sin kom­man­de suv, här i kon­cept­form med nam­net e-tron quattro. En or­sak är den spän­nan­de el-driv­li­nan som har en räck­vidd på 50 mil, en an­nan or­sak är att Au­di frankt lo­var pro­duk­tion 2018. Bi­len är stör­re än vad den ser ut, 4,88 me­ter lång och där­med gans­ka nä­ra sto­re­bror Q7.

Kon­cept­bi­len har tre el­mo­to­rer, en dri­ver fram­ax­eln och två dri­ver ba­kax­eln. Till­sam­mans le­ve­re­rar mo­to­rer­na 435 häst­kraf­ter och med hjälp av en knapp­tryck­ning kan man till­fäl­ligt, för en om­kör­ning till ex­em­pel, få fram 496 häst­kraf­ter.

0-100 km/h tar 4,6 se­kun­der och topp­far­ten är 210 km/h. Bat­te­ri­et är på 95 kwh och det rik­tigt spän­nan­de är att Au­di har ut­veck­lat ett nytt snabb­ladd­nings­sy­stem som ska kun­na lad­da bat­te­ri­et på 50 mi­nu­ter. Dess­utom har ta­ket sol­cel­ler som stöd­lad­dar bat­te­ri­et.

Spjäl­len på hu­ven rör sig be­ro­en­de på has­tig­he­ten. Det har ing­et med mo­tor­ven­ti­la­tion att gö­ra ut­an är till för att för­bätt­ra ae­ro­dy­na­mi­ken.

Au­di e-tron quattro är i sam­ma stor­lek som Au­di Q7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.