NY GE­NE­RA­TION AV PRI­US

Bil - - FRAMVAGNEN -

Tred­je ge­ne­ra­tio­nen Pri­us pre­sen­te­ras på Frankfurt-sa­long­en, nu med en kraf­tigt om­de­sig­nad och om­de­bat­te­rad ka­ross. Det ver­kar som om al­la på mäs­san har en åsikt om de­sig­nen. Nya Pri­us har ta­git upp plåt­vec­ken i bak­skär­men från Toyo­tas vät­gas­bil Mi­rai, och fått nyl­let kraf­tigt om­mö­ble­rat. Bi­len är byggd på Toyo­tas nya platt­form för kom­pakt­mo­del­ler. Själv­klart har den ett namn: Toyo­ta New Glo­bal Architecture, för­kor­tat TNGA. Hy­brid­sy­ste­met har bli­vit lät­ta­re och kraft­ful­la­re och bi­len upp­ges va­ra be­tyd­ligt snå­la­re, ut­an att Toyo­ta of­fent­lig­gör någ­ra ex­ak­ta för­bruk­nings­siff­ror. Det vis­kas dock att den ska va­ra upp till 20 pro­cent snå­la­re vil­ket kan in­ne­bä­ra en för­bruk­ning i Eu-cy­keln på ca 0,32 li­ter per mil. Nya Pri­us kom­mer till Sve­ri­ge i vår men har än­nu in­te pris­satts. På mäs­san fanns in­te ladd­hy­bri­den men den är på gång.

– Vi kom­mer snart att pre­sen­te­ra en ladd­hy­brid som får ett stör­re bat­te­ri än den nu­va­ran­de mo­del­len och där­med läng­re räck­vidd, sä­ger Bengt Dal­ström, press­chef på Toyo­ta i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.