Porsche 911 får en upputs­ning

Sug­mo­torn ett min­ne blott – dub­bel­tur­bo er­sät­ter

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: ROBIN TÖRN­ROS FO­TO: PORSCHE

Porsche 911 ge­ne­ra­tion sju, 991, kom 2011 och har nu hängt med i någ­ra år. Det var in­te länge se­dan topp­ver­sio­nen 911 GT3 RS pre­sen­te­ra­des, men nu är det hög tid för en upp­da­te­ring. I förs­ta ske­det är det grund­mo­del­ler­na Car­re­ra och Car­re­ra S som upp­da­te­ras och tro­ligt­vis är en del av ny­he­ter­na nå­got kon­tro­ver­si­el­la bland 911-en­tu­si­as­ter. Grund­mo­del­ler­na kom­mer näm­li­gen att ha dub­bel­tur­bo.

Den ti­di­ga­re sug­mo­torn på 3,4 li­ter är er­satt av en tre­li­ters­ma­skin som tack va­re dub­bel­tur­bo le­ve­re­rar 370 häst­kraf­ter, allt­så 20 häst­kraf­ter mer än ti­di­ga­re. Car­re­ra S som ti­di­ga­re ha­de en 3,8-li­ters box­ersexa har nu även den en tre­li­tersmo­tor och tack va­re tur­bo­ag­gre­gat med mo­di­fi­e­ra­de kom­pres­so­rer och nytt av­gas­sy­stem le­ve­re­rar den 420 häst­kraf­ter i stäl­let för ti­di­ga­re 400. De

Fy­ra år in i livscy­keln har det bli­vit dags för Porsche 911 att upp­da­te­ras. Från och med nu är 911 ut­rus­tad med tur­bo som stan­dard vil­ket ger bå­de hög­re ef­fekt och läg­re för­bruk­ning.

bå­da har även fått 60 newton­me­ter hög­re vrid­mo­ment, nu 450 re­spek­ti­ve 500 newton­me­ter. Maxvrid ska le­ve­re­ras re­dan från 1 700 r/min.

Läg­re för­bruk­ning

Tack va­re att mo­to­rer­na nu­me­ra är över­lad­da­de in­ne­bär det även läg­re för­bruk­ning. En­ligt Porsche har Car­re­ra en snitt­för­bruk­ning på 0,74 li­ter per mil me­dan Car­re­ra S vill ha 0,77 li­ter per mil, bå­da siff­ror­na är om bi­len är ut­rus­tad med den sjuste­ga­de Pdk-lå­dan. Me­dan för­bruk­nings­siff­ror­na har bli­vit läg­re har även 0-100 km/h-ti­den mins­kats, 4,2 re­spek­ti­ve 3,9 se­kun­der för Car­re­ra och Car­re­ra S. 0,2 se­kun­der snab­ba­re än fö­re­gång­ar­na.

Ut­se­en­de­mäs­sigt har det även skett en del mind­re för­änd­ring­ar, bland an­nat har de främ­re blin­ker­sen bli­vit mer slim­ma­de, bak­lju­sen fått del­vis ny ut­form­ning och dörr­hand­tag och bak­luc­ka har även de fått nytt ut­se­en­de. Det ka­rak­te­ris­tis­ka luftin­ta­get på bakluc­kan har nu ver­ti­ka­la rib­bor i stäl­let för vågrä­ta.

I ku­pén har rat­ten bytts ut till en som lik­nar den i värsting­bi­len 918 Spy­der och som vi re­dan sett i bland an­nat su­ven Macan. In­fo­tain­ment­sy­ste­met upp­da­te­rats och är nu­me­ra ut­rus­tat med App­le Car Play.

En stor ny­het för Car­re­ra-mo­del­ler­na är att de nu även går att ut­rus­ta med fyr­hjuls­styr­ning som ti­di­ga­re en­dast er­bju­dits i topp­mo­del­ler­na 911 GT3 och 911 Tur­bo. De upp­da­te­ra­de Car­re­ra-mo­del­ler­na kom­mer att lan­se­ras i Sve­ri­ge i de­cem­ber i år och grund­pris är 929 000 kro­nor för Car­re­ra och 1 062 000 kro­nor för Car­re­ra S. Cab­ri­o­let-ver­sio­ner­na kos­tar 1 050 000 re­spek­ti­ve 1 183 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.