Q1 PÅ (SKOGS)VÄG?

Bil - - FRAMVAGNEN -

Au­di Q1 kom­mer en­ligt vad vi er­far in­te att byg­gas på den Po­lo-platt­form som vi i dag fin­ner un­der Au­di A1. I stäl­let kom­mer Q1 att få Volks­wa­gen­grup­pens flex­ib­la Mqb-platt­form.

Hur Q1 kom­mer att se ut i verk­lig­he­ten är för­stås svårt att av­gö­ra ef­tersom pro­to­ty­pen är så hårt maske­rad. Men vi kan för­vän­ta oss hög­re mark­fri­gång och skogs­mul­le­at­tri­but som skärm­bred­da­re och skydds­plå­tar bak och fram.

Ef­tersom Au­di A1 har ett pre­stan­da­sys­kon i form av Au­di S1 ta­lar det mesta för att en Au­di SQ1 ock­så finns i pi­pe­li­ne men först ett el­ler fle­ra år ef­ter att Q1 de­bu­te­rat, vil­ket lär ske i slu­tet av 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.