NYTT LIN­JE­SPEL FÖR IN­SIG­NIA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu är den and­ra ge­ne­ra­tio­nen Opel In­sig­nia på gång och den här gång­en tän­ker Opel ta upp kam­pen med de and­ra tys­ka bil­mär­ke­na på allvar.

Nya In­sig­nia häm­tar in­spi­ra­tion från kon­cept­bi­len Mon­za (Frankfurt 2013) men lin­jer­na har to­nats ner. Mo­del­len kom­mer en­bart som fem­dör­rars halv­kom­bi och kom­bi den­na gång. Tak­lin­jen kom­mer att på­min­na om en coupé men bi­len har för­stås fem dör­rar. Opel In­sig­nia får ett tio cen­ti­me­ter läng­re ax­elav­stånd vil­ket främst kom­mer att kom­ma bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na till­go­do. Opel hin­tar om att In­sig­nia kom­mer att få sam­ma typ av in­nerut­rym­men som Sko­da Su­perb.

Men även om In­sig­nia kom­mer att växa kom­mer den tack va­re an­vän­dan­de av lät­ta­re ma­te­ri­al att bli upp till 200 kg lät­ta­re än nu­va­ran­de ver­sion. Sä­ger Opel allt­så, det åter­står att se.

På in­si­dan kom­mer det att bli en helt ny in­stru­ment­pa­nel som vi för­står kan in­di­vi­du­a­li­se­ras av var­je kö­pa­re.

Räk­na med att nya In­sig­nia dy­ker upp publikt förs­ta gång­en vid Frankfurt Mo­tor Show, men först 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.