FER­RA­RI DI­NO PÅ G

Bil - - FRAMVAGNEN -

Tack va­re vår upp­märk­sam­me spi­onfo­to­graf ha vi nu fått ett förs­ta bild­be­vis på att Fer­ra­ri Di­no gör come­back. Bi­len på bil­der­na är vis­ser­li­gen en mu­la i form av en 458 Ita­lia, men un­der ka­ros­sen göm­mer sig en ny mo­dell som tro­ligt­vis kom­mer att pla­ce­ra sig jäm­si­des med, el­ler un­der, Ca­li­for­nia T i mo­dell­ut­bu­det.

En­ligt vår fo­to­graf har bi­len på bil­der­na ett helt an­nat mo­tor­ljud än bå­de 4,5-li­ters V8:an i 458 Ita­lia och 3,9-li­ters V8:an i 488 GTB, de i van­li­ga fall mitt­mon­te­ra­de av­gasut­blå­sen sak­nas även och det syns en­dast två sto­ra hål i stöt­fång­a­ren.

Det är mest tro­ligt att kom­man­de Di­no kom­mer att få en ver­sion av den tur­bo­lad­da­de 3,0-li­ters V6:an som sit­ter i Al­fa Ro­meo Gi­u­lia Qu­a­dri­fog­lio Ver­de un­der hu­ven. Den mo­torn har ju trots allt ut­veck­lats i sam­ar­be­te med Fer­ra­ri. I Gi­u­lia le­ve­re­rar den

510 häst­kraf­ter och det är tro­ligt att den kom­mer få lik­nan­de ef­fektut­tag i Fer­ra­ri Di­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.