Fak­ta/så här kan fus­ket gått till:

Bil - - KONSUMENT -

Mjuk­va­ran skul­le kun­na öka åter­cir­ku­la­tio­nen av av­ga­ser till in­sug­nings­si­dan, som an­vänds för att mins­ka sy­re­mäng­den i cy­lin­dern och sän­ka tem­pe­ra­tu­ren vid för­brän­ning­en. Även det sän­ker kraf­tigt emis­sio­ner­na av kvä­ve­ox­i­der.

En sänk­ning av mo­torns ef­fekt un­der test­til­fäl­let skul­le kun­na ge läg­re bränsleförbrukning och mins­ka ut­släp­pen av kvä­ve­ox­i­der, kolvä­ten, ko­lox­id och par­tik­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.