Lamp­by­tet skul­le kos­ta skjor­tan – till­ver­ka­de eg­na verk­tyg

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MAR­CUS ENGSTRÖM FO­TO: PE­TER KLEMENSBERGER

700 kro­nor för lam­por­na och 2 500 kro­nor för lamp­by­tet på en Ci­troën C5. Nä, tyck­te Kjell Björk i Simrishamn, som till­ver­ka­de ett eget verk­tyg och nu gör job­bet på fem mi­nu­ter!

Dags­ljuslam­pan på Kjell Björks Ci­troën C5 gick sön­der, så han ring­de till sin verk­stad och fick pris på by­tet. Det var dyrt, 2 500 kro­nor för ar­be­tet, så Kjell frå­ga­de vad det var som kos­ta­de så myc­ket. För­kla­ring­en var att en­ligt Ci­troën mås­te fron­ten de­mon­te­ras när lamp­by­tet görs.

– Jag tyck­te att det ver­ka­de onö­digt att läg­ga så myc­ket tid och där­med peng­ar på att by­ta en lam­pa, så jag tog en fick­lam­pa och en spe­gel och för­sök­te se vad det var som var an­led­ning­en till att man mås­te de­mon­te­ra he­la fron­ten för att by­ta en lam­pa, sä­ger Kjell Björk.

Följ­den blev att han skaf­fa­de de pry­lar som be­höv­des, till­ver­ka­de ett eget verk­tyg och gjor­de job­bet väl­digt myc­ket snab­ba­re och bil­li­ga­re än vad verk­sta­den er­bjöd sig att gö­ra.

– Sen tänk­te jag att det här bor­de ju Ci­troën va­ra in­tres­se­ra­de av, så jag hör­de av mig till dem via de­ras kund­tjänst, och de lät väl­digt in­tres­se­ra­de till en bör­jan. Sen fick jag sva­ret att en­ligt de­ras in­struk­tio­ner mås­te fron­ten de­mon­te­ras för att man ska by­ta lam­pan. Jag tyc­ker det ver­kar rätt kor­kat… sä­ger Kjell Björk.

Vi kon­tak­tar Ci­troën Sve­ri­ge, som ge­nast lo­var att tit­ta på ären­det. Och vi får föl­jan­de svar:

”Som ge­ne­ra­la­gent för ­Ci­troën i Sve­ri­ge så föl­jer vi gi­vet­vis de in­struk­tio­ner som ges från centralt håll vad gäl­ler sköt­sel och re­pa­ra­tio­ner av vå­ra bi­lar. Rent ge­ne­rellt så fö­re­drar vå­ra tek­nis­ka ex­per­ter att se ex­akt hur äga­ren till bi­len gått till­vä­ga vid by­tet, in­nan de ut­ta­lar sig om till­vä­ga­gångs­sät­tet.

Emel­ler­tid, vårt auk­to­ri­se­ra­de verk­stads­nät har in­struk­tio­ner att de­mon­te­ra stöt­fång­a­re och ly­sen för att by­ta des­sa lam­por. Vid de­mon­te­ring skall bå­da lam­por­na by­tas. I vis­sa fall kan man by­ta des­sa ut­an att de­mon­te­ra nå­got alls. Det be­ror li­te på ut­rust­ning på bi­len med me­ra.

Förs­ta gång­en man de­mon­ te­rar des­sa ha­lo­gen­lam­por så sit­ter de hårt fast i sin po­si­tion och är väl­digt svå­ra att de­mon­te­ra. Ef­ter förs­ta by­tet är de tro­li­gen smor­da och myc­ket enkla­re att by­ta. Det är för­mod­li­gen vad som va­rit fal­let vid lamp­by­tet på den ak­tu­el­la bi­len. Sam­ti­digt vet vi av er­fa­ren­het att det i vis­sa fall går for­ta­re att de­mon­te­ra allt, en­ligt an­vis­ning­ar, istäl­let för att för­sö­ka ta isär ut­an att de­mon­te­ra nå­got alls.

På den ak­tu­el­la bi­len sit­ter varsel­ljus av ha­lo­gen­typ, vil­ket man gått ifrån på se­na­re års­mo­del­ler. Tek­ni­ken går fram­åt, i dag har ha­lo­gen­lam­por er­satts av Led-lam­por (be­räk­nas ha sam­ma livs­längd som bi­len).”

Tack va­re des­sa verk­tyg kun­de lamp­by­tet ske ut­an front­de­mon­te­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.