Check­lis­ta – kol­la det­ta in­nan du slår till:

Bil - - ALFA ROMEO -

ME­KA­NIK

Blåry­kan­de ma­ski­ner som för oljud är det ba­ra re­no­ve­ring som rå­der på. Se ock­så till att det sit­ter rätt tänd­stift i de fyr­cy­lind­ri­ga ma­ski­ner­na. Gör det in­te det så kom­mer det att bli ett li­tet hål i kolv­top­pen. Ett klan­tigt miss­tag som of­tast krä­ver hel­re­no­ve­ring av mo­torn för att få den frisk och ku­rant. De fyr­cy­lind­ri­ga ma­ski­ner­na är ock­så lät­ta att hands­kas med och har dess­utom en slit­styr­ka som im­po­ne­rar, om de har bli­vit ser­va­de som tänkt och fått rätt ky­larväts­ka.

Går den då­ligt sam­ti­digt som den vä­ser finns det ba­ra en or­sak. För­ga­sar­gum­mi­na som sit­ter mel­lan för­ga­sa­re och in­sug­nings­rör bör­jar läc­ka ef­ter någ­ra år. Ett typiskt stan­dard­fel på des­sa mo­to­rer oav­sett till­verk­nings­da­tum. Nya gum­min är dy­ra och kos­tar nå­gon­stans i re­gi­o­nen 2 000 kro­nor för fy­ra styc­ken. Det är möj­ligt att er­sät­ta dem med alu­mi­ni­um­mel­lan­lägg för en klart mind­re kost­nad. Kan re­kom­men­de­ras för den spar­sam­me, gör det själ­va­ren.

V6 ma­ski­nen är ro­lig när den fun­ge­rar. Den är dess­utom håll­bar om den får sin kam­rem ut­bytt med jäm­na mel­lan­rum. Glöm hel­ler in­te att by­ta mot­ol­jan of­ta.

KA­ROSS

Rost och rost. Bör­ja med att tit­ta i bi­lens al­la hörn. Gå se­dan vi­da­re till skärm­kan­ter och front. Glöm hel­ler in­te sparklå­dor­na som kan va­ra rik­tigt mug­gi­ga. Där är det ock­så lät­tast att fuskla­ga så se upp för så­da­na re­pa­ra­tio­ner. Lyft på mat­tor­na för att se om det finns nå­got golv av plåt där­un­der. An­nars kanske en skum för­säl­ja­re för­bätt­rat håll­fas­tig­he­ten med att läg­ga dit en snyggt sku­ren ma­so­nit­ski­va.

EL­SY­STEM

Ett van­ligt och re­la­tivt en­kelt el­sy­stem på bi­lar med för­ga­sa­re. Det blir ba­ra aning­en mer kom­pli­ce­rat ifall bi­len har bräns­le­in­sprut­ning. Men om det skul­le bör­ja brå­ka, el­sy­ste­met allt­så, finns det gott om de­lar och in­te är de dy­ra hel­ler. Sit­ter det AC i bi­len kan no­tan bli dyr. Vid det här la­get har de fles­ta de­tal­jer i sy­ste­met pas­se­rat ”bäst fö­re”da­tum. Räk­na med att nå­gorlun­da kom­plett re­no­ve­ring kos­tar nå­gon­stans mel­lan 10 000 till 15 000 kro­nor.

CHAS­SI

Buss­ning­ar, fjäd­rar och stöt­däm­pa­re är de­lar som of­ta får stryk i sport­bi­lar. Byt dem där­för för att bi­len ska va­ra i toppskick he­la ti­den. Kanske är det lönt att gö­ra en li­ten sänk­ning och upp­gra­de­ra hård­he­ten i sam­band med by­tet? Det är inga kost­sam­ma upp­gra­de­ring­ar. Bre­da­re fäl­gar kan ha sli­tit ned hjul­lag­re­na väl­digt snabbt. Känn ef­ter att de in­te glap­par el­ler lå­ter il­la.

Mo­torn krä­ver en del kär­lek.

In­te­ri­ö­ren är ing­et un­der av ele­gans.

Håll koll på skar­var­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.