Bil­mål­vaktsla­gen skyd­dar in­te tra­fik­ska­da­de

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

Det har skri­vits om att 121 per­so­ner i Sve­ri­ge äger mer än 100 bi­lar var, den med flest bi­lar äger 2906 for­don och har 24,3 mil­jo­ner i obe­tal­da skat­ter, par­ke­rings­bö­ter och träng­sel­av­gif­ter. Om des­sa for­don ock­så sak­nar den ob­li­ga­to­ris­ka tra­fik­för­säk­ring­en, så blir san­no­likt de tra­fik­ska­da­de ut­an, el­ler får kraf­tigt re­du­ce­rad er­sätt­ning vid ska­dor. Kan det bli så?

I van­lig ord­ning är även den nya la­gen mot mål­vak­ter mer el­ler mind­re tand­lös, vil­ket be­kräf­ta­des av den myn­dig­het som skall an­sva­ra för åter­ta­gan­de av des­sa for­don. Vad hän­der om nå­gon blir ska­dad av ett for­don som fram­förs i det fall al­la för­säk­ring­ar sak­nas? SVAR: Hej! I Sve­ri­ge har vi så­dan ord­ning så att det in­te drab­bar de som skö­ter sig och be­ta­lar sin för­säk­ring. Tra­fik­för­säk­rings­för­e­ning­en, där al­la tra­fik­för­säk-

Kalle

rings­bo­lag är med­lem­mar, får in av­gif­ter från bo­la­gen. Om du mis­sar att tra­fik­för­säk­ra en bil och in­te ställt av den så får du en straffav­gift på drygt 100 kro­nor om da­gen, de peng­ar­na går till Tra­fik­för­säk­rings­för­e­ning­en

På de­ras hem­si­da står föl­jan­de: ”Om du ska­dats el­ler fått nå­got för­stört av ett oför­säk­rat el­ler okänt for­don, får du er­sätt­ning av oss en­ligt sam­ma reg­ler som för ett för­säk­rat for­don.”

Så får du en ska­da av ett oför­säk­rat el­ler okänt for­don så an­mä­ler du det till Tra­fik­för­säk­rings­för­e­ning­en. Det du då be­hö­ver kun­na be­vi­sa är att ska­dan upp­kom­mit av ett an­nat for­don, oför­säk­rat el­ler okänt. Då gäl­ler sam­ma reg­ler för dig som om den som gjort ska­dan har en tra­fik­för­säk­ring.

Ru­ben Bör­jes­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.