BMWM2COUPÉ får 370 häst­kraf­ter

Har du sak­nat BMW 1-se­rie M Cou­pé? Här har du er­sät­ta­ren – BMW M2 Cou­pé. 370 häst­kraf­ter och 500 newton­me­ter, det räc­ker väl?

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ef­ter ett par år av snack, spe­ku­la­tio­ner, spi­on­bil­der och spi­on­fil­mer är den nu verk­lig­het – BMW:S mins­ta M-mo­dell M2 Cou­pé som kan ses som nå­got av en arv­ta­ga­re till 1-se­rie M Cou­pé, mo­del­len som ba­ra fick li­te mer än ett år i li­vet.

Lik­he­ter­na mel­lan 1-se­rie M Cou­pé och nya M2 Cou­pé är många. Bå­da har en tjäns­te­vikt på 1 570 ki­lo, bå­da har en rak sex­cy­lind­rig M Twin­po­wer Tur­bo-ma­skin på 3,0 li­ter, bå­da har ett maxvrid på 500 newton­me­ter, bå­da är bak­hjuls­driv­na och bå­da har en elektro­niskt be­grän­sad topp­fart på 250 km/h. I prin­cip där slu­tar lik­he­ter­na. M2 Cou­pé har en top­pef­fekt på 370 häst­kraf­ter som upp­nås vid 6 500 r/min (1-se­rie M Cou­pé 340 hk vid 5 900 r/min), maxvrid in­nan over­boost på 465 newton­me­ter mel­lan 1 400 och 5 560 r/min (1-se­rie M Cou­pé 450 Nm mel­lan 1 500 och 4 500 r/min), gör 0-100 km/h på 4,3 se­kun­der med dub­bel­kopp­lings lå­da och 4,5 se­kun­der med ma­nu­ell lå­da (1-se­rie M Cou­pé 4,9 se­kun­der, en­dast ma­nu­ell lå­da). M2 Cou­pé har dess­utom nå­got som fö­re­gång­a­ren in­te har – M Dri­ver’s Pac­kage som bland an­nat in­ne­bär för­höjd topp­fart till 270 km/h.

BMW M2 Cou­pé kos­tar i Sve­ri­ge från 509 000 kro­nor med ma­nu­ell väx­ellå­da. Med M D kg-dub­bel­kopp­lings lå­da lät­tas plån­bo­ken med yt­ter­li­ga­re 36 900 kro­nor. För yt­ter­li­ga­re 24 000 kro­nor får man M Dri­ver’s Pac­kage för hög­re topp­fart. Lan­se­ring­en äger rum vå­ren 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.