VOLKSWAGEN NÄ­RA TOYO­TA

Bil - - FRAMVAGNEN -

förs­ta sex må­na­der sum­me­ra­des stod Volkswagen överst på pal­len som värl­dens störs­ta bil­till­ver­ka­re med 5,04 mil­jo­ner sål­da bi­lar, och med Toyo­ta som god tvåa med 5,02 mil­jo­ner bi­lar. Men det är in­te halv­års­vis ti­teln ”de­las ut”, ut­an det är över ett helt år ”täv­ling­en” på­går. Toyo­ta har de tre se­nas­te åren lagt van­tar­na på ti­teln ”värl­dens störs­ta bil­till­ver­ka­re”. Hur det kom­mer att se ut när 2015 pas­se­rar mål­snö­ret vet vi in­te, men att Toyo­ta lig­ger rik­tigt bra till är ing­en vild giss­ning. När årets tre förs­ta kvar­tal (ja­nu­a­ri-sep­tem­ber) nu sum­me­rats ser vi att ja­pa­ner­na har smi­tit för­bi tys­kar­na. I mit­ten av ok­to­ber rap­por­te­ra­de Volkswagen att de un­der pe­ri­o­den sålt 7,43 mil­jo­ner bi­lar värl­den över. Toyo­tas mot­sva­ran­de siff­ra var 7,49 mil­jo­ner bi­lar. Det skil­jer allt­så en­dast 60 000 bi­lar till Toyo­tas för­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.