Par­ke­rings­vak­ter lap­pa­de in­te varand­ra

Bil - - FRAMVAGNEN -

kom det för någ­ra vec­kor se­dan in ett ano­nymt tips till kom­mu­nens tek­nis­ka för­valt­ning om att par­ke­rings­vak­ter­na in­te lap­par varand­ras bi­lar. Tip­sa­ren, som själv ha­de bli­vit böt­fälld, ha­de iakt­ta­git en par­ke­rings­vakts pri­va­ta bil som stod på kom­mu­nal par­ke­ring ut­an att ha er­lagt par­ke­rings­av­gift – och ut­an att få par­ke­rings­bö­ter. Kom­mu­nen på­bör­ja­de där­för en be­vak­ning av den ut­pe­ka­de par­ke­rings­vak­tens bil och ef­ter någ­ra vec­kors kon­trol­ler vi­sa­de sig tip­set stäm­ma. Par­ke­rings­vak­ten stod på kom­mu­nal par­ke­ring i när­he­ten av kom­mun­hu­set, ut­an att nå­gon p-vakt lap­pat bi­len. Nu finns en stark miss­tan­ke att al­la p-vak­ter i den skåns­ka sta­den är in­blan­da­de i här­van, för an­nars ha­de bi­len bli­vit böt­fälld. In­ci­den­ten är rap­por­te­rad som tjäns­te­fel och den skyl­di­ga p-vak­ten har stängts av från sin tjänst ut­an lön i en må­nad. Ären­det kom­mer san­no­likt att po­li­san­mä­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.