ITA­LI­ENSK PICKUP UTMANAR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya Fiat To­ro är en di­rekt kon­kur­rent till Toyo­ta Hi­lux och Ford Rang­er. Än så länge hål­ler Fiat in­ne med de fles­ta upp­gif­ter om bi­len. Tro­ligt­vis ba­se­ras den på sam­ma platt­form som Jeep Re­ne­ga­de, läng­den är 492 cen­ti­me­ter och To­ro ska kun­na las­ta upp till ett ton. Ut­se­en­de­mäs­sigt ser den näs­tan ut som en bland­ning av Ci­troën C4 och Jeep Che­ro­kee med de sma­la Led-varsel­lju­sen. Den kom­mer att er­bju­das med en 1,8-li­ters ben­sin­mo­tor som kopp­las till en sex­väx­lad au­to­mat­lå­da och dri­ver på fram­hju­len. Fyr­hjuls­drift fås med en 2,0-li­ters die­sel­mo­tor som kopp­las ihop med en sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da el­ler ni­oste­gad au­to­mat, den­na kan även fås med en­bart fram­hjuls­drift. To­ro kom­mer att lan­se­ras på den sy­da­me­ri­kans­ka mark­na­den till vå­ren och i nu­lä­get är det oklart om den blir ak­tu­ell för Eu­ro­pa. Pris är in­te fast­ställt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.