ÄK­TA FRANSKT

Bil - - FRAMVAGNEN -

Som ett re­sul­tat av den på­gåen­de jak­ten ef­ter ut­släpps­fusk, som or­sa­ka­des av Volks­wa­gens fusk, sä­ger Psa-grup­pens fi­nans­chef Je­an-bap­tis­te de Cha­til­lon att hans fö­re­tag ska bör­ja re­do­vi­sa verk­li­ga för­bruk­nings­siff­ror som tas fram med hjälp av ett obe­ro­en­de or­gan. Han pra­tar om PSA Peu­geot-ci­troëns gynn­sam­ma po­si­tion och att de vill ut­nytt­ja den­na po­si­tion ge­nom att lå­ta folk ve­ta. PSA sä­ger sig ald­rig ha fus­kat likt Volkswagen har gjort. Psa-kon­cer­nen har un­der många år­tion­den för­li­tat sig på främst die­sel­driv­na bil­mo­del­ler. I dag är an­de­len die­sel­bi­lar av de­ras to­ta­la för­sälj­ning 65 pro­cent. För ett år se­dan låg an­de­len på 67 pro­cent. PSA har länge le­gat långt fram vad gäl­ler tek­ni­ken i die­sel­bi­lar, med bland an­nat par­ti­kel­fil­ter och and­ra lös­ning­ar för att sän­ka för­bruk­ning och ut­släpp av par­tik­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.