Själv­kö­ran­de el­bil

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nis­san pre­sen­te­rar IDS Con­cept, en själv­kö­ran­de el­bil som ger oss en för­smak av näs­ta ge­ne­ra­tion Le­af.

Kon­cept­bi­len är byggd i kol­fi­ber och rul­lar på sma­la 175-däck för att mi­ni­me­ra rull­mot­stånd. Hju­len är pla­ce­ra­de långt ut mot hör­nen av bi­len för att fri­gö­ra så myc­ket ku­péut­rym­me som möj­ligt. Nis­san de­lar in­te med sig av någ­ra mått i nu­lä­get, för­u­tom att bi­len är 138 cen­ti­me­ter hög. IDS är helt eldriven och har ett 60 kwh-bat­te­ri, men Nis­san läm­nar in­te någ­ra upp­gif­ter gäl­lan­de ef­fekt el­ler räck­vidd. IDS er­bju­der två körlä­gen, an­ting­en Pi­lo­ted Dri­ve där bi­len skö­ter kör­ning­en helt på egen hand, men gör det på ett sätt som den lärt sig av fö­ra­rens kör­stil. I ma­nu­ellt lä­ge fälls en ratt fram ur in­stru­ment­pa­ne­len och fö­ra­ren tar över kör­ning­en, men sy­ste­men som an­vänds vid Pi­lo­ted Dri­ve är fort­fa­ran­de ak­ti­va och kan as­si­ste­ra fö­ra­ren vid nödsi­tu­a­tio­ner.

Ku­pén nås via en bred öpp­ning tack va­re att B-stol­pen sak­nas och de bak­re dör­rar­na är häng­da i bak­kant. De fy­ra sto­lar­na är vän­da fram­åt i ma­nu­ellt lä­ge då ku­pé­be­lys­ning­en även är blå för att en­ligt Nis­san sti­mu­le­ra hög­re kon­cent­ra­tions­för­må­ga. I lä­get Pi­lo­ted Dri­ve för­svin­ner rat­ten in i in­stru­ment­pa­ne­len som åker fram­åt och en stor bild­skärm fälls upp, sam­ti­digt vinklas de fy­ra sto­lar­na en aning in­åt för att un­der­lät­ta sam­tal mel­lan de åkan­de.

Om du vill sty­ra själv fälls en ratt fram ut in­stru­ment­pa­ne­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.