RÖSTSTYRNING FARLIGARE ÄN MOBILPRAT

Bil - - FRAMVAGNEN - Ame­ri­kans­ka AAA

Founda­tion for Traf­fic Sa­fe­ty pre­sen­te­ra­de ny­li­gen sin stu­die gäl­lan­de hur stö­ran­de röst­styr­nings­sy­tem och prat i te­le­fo­nen kan va­ra när du kör bil.

Den vi­sar på att fö­ra­re in­te ba­ra är dis­tra­he­ra­de un­der ti­den de an­vän­der des­sa funk­tio­ner, ut­an även ef­ter att ak­ti­vi­te­ten av­slu­tats, i vis­sa fall i upp till 27 se­kun­der. På den ti­den hin­ner det hän­da myc­ket i tra­fi­ken runt om. Hjär­nan kan helt en­kelt in­te by­ta från en upp­gift till en an­nan i ett ögon­blick, det är na­tur­ligt att det tar ett tag in­nan per­so­nen har fått till­ba­ka full fo­kus. Av to­talt tret­ton tes­ta­de röst­styr­nings­sy­stem vi­sa­de sig nio av dem va­ra mer dis­tra­he­ran­de än att pra­ta i te­le­fo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.