AU­DI SAT­SAR PÅ UNGERNFABRIK

Bil - - FRAMVAGNEN -

Au­di ska in­ve­ste­ra 104 mil­jo­ner eu­ro i sin fa­brik i Ung­ern, nå­got som kom­mer att ska­pa fle­ra hund­ra nya jobb. I Au­di-fa­bri­ken i Györ, Ung­ern, till­ver­kas för när­va­ran­de A3 Se­dan och A3 Cab­ri­o­let samt TT Cou­pé och Ro­ads­ter. För­u­tom bi­lar­na till­ver­kar de ett fler­tal mo­to­rer till Volkswagen-kon­cer­nen, där­ibland Ea189-mo­torn. Allt­så den mo­tor som Volkswagen ut­rus­tat med mjuk­va­ra som fus­kar med ut­släp­pen.

En­ligt Ung­erns ut­ri­kesmi­nis­ter Pe­ter Szij­jar­to kom­mer den nya in­ve­ste­ring­en be­ty­da att 380 nya ar­bets­till­fäl­len kom­mer att ska­pas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.