Mi­ni tap­par ta­ket – får tygsuff­lett

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya Mi­ni pre­sen­te­ra­des i slu­tet av 2013 och som van­ligt bru­kar cab­ri­o­let-mo­del­len drö­ja ett tag. Men nu är den till slut här, även om den stun­dan­de sä­song­en in­te är så cab­ri­o­let-kom­pa­ti­bel.

Lik­som sitt tak­för­sed­da sys­kon är nya cab­ri­o­let-mo­del­len stör­re än sin fö­re­gång­a­re. 98 mil­li­me­ter på läng­den, 44 på bred­den och 28 mm läng­re hjul­bas, det­ta be­ty­der to­tal­mått på 382x173x142 cen­ti­me­ter för längd, bredd och höjd samt hjul­bas på 250 cen­ti­me­ter.

Som för­vän­tat är den ut­se­en­de­mäs­sigt myc­ket lik van­li­ga tre­dör­rars Mi­ni, för­u­tom tygsuff­let­ten det vill sä­ga. Den­na är el­ma­nö­vre­rad och tar 18 se­kun­der att stänga el­ler öpp­na, nå­got som går att ut­fö­ra i has­tig­he­ter upp till 30 km/h. Som till­val går det även att få suff­let­ten ut­smyc­kad med Uni­on Jack.

Mi­ni Cab­ri­o­let ba­se­ras på Ukl-platt­for­men, sam­ma som bland an­nat BMW 2-se­rie Acti­ve Tou­rer, och tack va­re det­ta har lastut­rym­met ökat med 25 pro­cent jäm­fört med fö­re­gång­a­ren. 215 li­ter med ta­ket upp­fällt och 160 li­ter med det ned­fällt. Ba­ga­ge­öpp­ning­en är åt­ta mil­li­me­ter bre­da­re än ti­di­ga­re och den ned­re de­len av suff­let­ten kan fäl­las upp en bit för att un­der­lät­ta last­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.