LYFTER

Bil - - FRAMVAGNEN -

och bå­da är fyr­hjuls­driv­na. Instegs­ver­sio­nen he­ter 90D och har två mo­to­rer på var­de­ra 262 häst­kraf­ter, en för var­de­ra hju­lax­el. Den gör 0-97 km/h (0-60 mph) på 4,8 se­kun­der vil­ket lär be­ty­da 0-100 km/h på 5,0 se­kun­der. Topp­far­ten är 250 km/h. Räck­vid­den med det­ta ef­fektut­tag är en­ligt ame­ri­kans­ka Epa-kör­cy­keln 41,4 mil. Lägg till någ­ra mil så har du en un­ge­fär­lig siff­ra för hur Mo­del X 90D gör i från sig i den lät­ta­re eu­ro­pe­is­ka Nedc-kör­cy­keln.

And­ra driv­li­ne­al­ter­na­ti­vet he­ter P90D och har även den två el­mo­to­rer. Den fram­till på 262 häst­kraf­ter är den­sam­ma, men den bak­re bju­der på he­la 510 häst­kraf­ter. Det ger oss en tid för 0-97 km/h (0-60 mph) på 3,8 se­kun­der vil­ket san­no­likt be­ty­der 0-100 km/h på 4,0 se­kun­der.

Löj­lig fart

Väl­jer man till upp­gra­de­ring­en Lu­dicrous Speed går det be­tyd­ligt snab­ba­re. 0-97 km/h (0-60 mph) på su­persport­bils­s­nab­ba 3,2 se­kun­der och – om vi gör vår egen över­sätt­ning en sista gång – 0-100 km/h på 3,4 se­kun­der.

Topp­far­ten är 250 km/h och räck­vid­den en­ligt Epa-kör­cy­keln är nå­got kor­ta­re i och med det stör­re ef­fektut­ta­get: 40,2 mil.

In­te i Sve­ri­ge än

Någ­ra svens­ka pri­ser har in­te an­non­se­rats, men i USA kos­tar Sig­na­tu­re-mo­del­len från drygt 1,1 mil­jo­ner kro­nor.

De som läg­ger en be­ställ­ning på en Mo­del X nu får vän­ta till and­ra hal­van av 2016 in­nan le­ve­rans sker.

Fal­con Wings­dör­rar­na är stan­dard och är till för att för­enk­la in­ste­get.

Bak­re ra­den lär främst va­ra till för barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.