Skäl att dröm­ma

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: RO­BIN TÖRNROS FO­TO: FER­RA­RI

Fer­ra­ri vi­sar upp spe­ci­al­ver­sio­nen F12tdf, den hå­ri­gas­te F12:an hit­tills. Byggs själv­klart i be­grän­sad upp­la­ga.

Det spe­ku­le­ra­des länge i att spe­ci­al­ver­sio­nen av Fer­ra­ri F12 Ber­li­net­ta skul­le få tilläggs­nam­net Spe­ci­a­le, likt 458 Spe­ci­a­le. Så blev det dock in­te och den he­ter i stäl­let F12tdf som står för Tour de Fran­ce och kny­ter an till klas­si­kern 250 GT Ber­li­net­ta Tour de Fran­ce från 1950-ta­let.

F12tdf kom­mer att byg­gas i en be­grän­sad upp­la­ga om 799 ex­em­plar och Fer­ra­ri ut­lo­var hög­re pre­stan­da samt för­bätt­rad ae­ro­dy­na­mik och väg­håll­ning.

Mo­torn är lik­som ti­di­ga­re en V12:a på 6,3 li­ter, tack va­re bland an­nat nytt in­sug och me­ka­nis­ka ven­til­lyf­ta­re i stäl­let för hyd­rau­lis­ka har Fer­ra­ri skru­vat upp ef­fek­ten till 780 häst­kraf­ter och 705 newton­me­ter. 40 häst­kraf­ter re­spek­ti­ve 15 newton­me­ter hög­re än i stan­dard­ver­sio­nen.

Kraf­ten skic­kas via en upp­da­te­rad ver­sion av F1 Dct-lå­dan, som nu ska va­ra upp till 30 pro­cent snab­ba­re vid upp­väx­ling och 40 vid ned­väx­ling än ti­di­ga­re. En­ligt Fer­ra­ri lig­ger tjäns­te­vik­ten på 1 520 kg, allt­så he­la 110 kg lät­ta­re än van­li­ga F12. 0-100 km/h ska av­kla­ras på 2,9 se­kun­der och topp­far­ten anges till 340 km/h.

Ut­ö­ver des­sa för­änd­ring­ar har Fer­ra­ri även fin­sli­pat på de ae­ro­dy­na­mis­ka egen­ska­per­na som ska ha för­bätt­rats av­se­värt tack va­re bland an­nat nytt kjolpa­ket, ny bak­re dif­fu­sor, spoi­ler och nya luftin­tag och ut­släpp bå­de fram och längs si­dor­na. Även broms­sträc­kan har för­bätt­rats tack va­re att F12tdf har ut­rus­tats med brom­sar från La­fer­ra­ri.

I nu­lä­get är var­ken lan­se­rings­da­tum el­ler pris fast­ställt, men det sist­nämn­da kan vi an­ta blir av­se­värt myc­ket hög­re än de 2,7 mil­jo­ner kro­nor van­li­ga F12 Ber­li­net­ta kos­tar.

Fer­ra­ri F12 har klätt sig i den gu­la ledar­trö­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.