BY­TER KLASS

Bil - - EXTRA -

Från att ha va­rit en MPV blir Peu­geot 3008 en crosso­ver, en trend vi sett även hos and­ra bil­till­ver­ka­re. Är det helt en­kelt så att MPV är is­kallt nu­me­ra och att det är crosso­ver som gäl­ler? Det ver­kar så.

Peu­geot kom­mer ge­nom det­ta sä­kert att öka sin för­sälj­nings­vo­lym på mo­del­len men de kom­mer ock­så att mö­ta ett hår­da­re mot­stånd i den­na klass. Mo­to­ral­ter­na­ti­ven kom­mer att bli en rad tre- och fyr­cy­lind­ri­ga mo­to­rer som drivs av an­ting­en ben­sin el­ler die­sel. Samt­li­ga lär bli över­lad­da­de med ett tur­bo­ag­gre­gat.

Se­na­re kom­mer det ock­så kom­ma en plug-in hy­brid. No­ter­bart är att när Peu­geot 3008 pre­sen­te­ra­de sin Hy­brid4 2010 var det värl­dens förs­ta die­sel­hy­brid.

Fram­hjuls­drift kom­mer att bli stan­dard­ut­rust­ning för al­la ver­sio­ner men fyr­hjuls­drift kan be­stäl­las som till­val till bi­lar med star­ka­re mo­to­rer. Trots att bi­len vi ser på bil­der­na är starkt maske­rad så kan de­bu­ten ske så ti­digt som i mars 2016, då i Genè­ve. Om så in­te sker blir det se­nast till Pa­ris Mo­tor Show i ok­to­ber 2016. Det se­na­re al­ter­na­ti­vet kanske är mer in­tres­sant för Peu­geot ef­tersom det då hand­lar om hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.