E-KLASS AVSLÖJAD

Bil - - EXTRA -

Nya Mer­ce­des E-klass kombi får drag av den se­nas­te ver­sio­nen av C-klass kombi. Det av­slö­jas av vå­ra spi­on­bil­der. Den har ock­så sam­ma bot­ten­plat­ta, den flex­ib­la Mra-platt­for­men, och det bå­dar gott ef­tersom C-klass är i sin kör­gla­das­te form i se­nas­te ge­ne­ra­tion. För­u­tom att MRA (Mo­du­lar Front Ar­chi­tectu­re)-platt­for­men ger bätt­re väge­gen­ska­per är den ock­så lätt, vil­ket ger läg­re bräns­le­för­bruk­ning. Mer­ce­des E-klass kom­mer att ha fler hjälp­sy­stem för fö­ra­ren än i nå­gon an­nan pro­duk­tions­bil, bland an­nat ett fjärr­par­ke­rings­sy­stem där du allt­så in­te be­hö­ver sit­ta i bi­len för att par­ke­ra den. På mo­tor­si­dan kom­mer de fles­ta av da­gens mo­to­rer att hänga med men kom­mer för­stås att mo­di­fie­ras för hög­re ef­fekt och läg­re bräns­le­för­bruk­ning. En­ligt vad vi hör kom­mer ock­så E-klass att få en egen­ut­veck­lad rak sexa vars kon­struk­tion gör att den i ett se­na­re ske­de kan bli så­väl tre som fyr­cy­lind­rig. En ni­o­väx­lad au­to­mat­lå­da kom­mer att va­ra stan­dard­ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.