CAPTUR PÅ TILLVÄXT

Bil - - EXTRA -

Det har gått ett par år se­dan lil­la Re­nault Clio väx­te till sig på höj­den och blev crosso­vern Captur. Ett skoj till­skott i B-seg­men­tet som bju­der på li­te hög­re sitt­po­si­tion för dem som in­te vill ha en bil stör­re än 4,12 me­ter på läng­den. Captur är re­dan rym­lig trots sin stor­lek, men ba­ga­geut­rym­met är i mins­ta la­get med si­na 377 li­ter. Ett steg upp finns Re­naults nya crosso­ver/suv Kad­jar, men al­la vill in­te ha en 4,45 me­ter lång bil för att få plats med en väs­ka ex­tra el­ler två i ba­ga­get. Där­för är Re­nault på gång med en stör­re va­ri­ant av Captur, en Grand Captur. Vi vå­gar in­te ta gift på att mo­dell­nam­net blir just Grand Captur, men med tan­ke på ti­di­ga­re Grand-mo­del­ler (ex­em­pel­vis Espa­ce och Grand Espa­ce) lå­ter det gans­ka tro­ligt. Grans­kar vi bil­der­na nog­grant kan vi med näs­tan 100 pro­cents sä­ker­het slå fast att det in­te hand­lar om en tred­je sä­tes­rad som kläms in längst bak, ut­an det hand­lar en­bart om ex­tra ba­ga­ge­vo­lym. En sju­sit­sig bil i den här stor­leks­klas­sen känns in­te hel­ler di­rekt som nå­got många ef­ter­frå­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.