INTERIÖREN AVSLÖJAD I NYA BMW 5-SE­RIE

Bil - - EXTRA - I en ny upp­sätt­ning

spi­on­bil­der på nya ge­ne­ra­tio­nen BMW 5-se­rie Tou­ring (G31) får vi för förs­ta gång­en se hur de­lar av in­stru­ment­brä­dan, mitt­kon­so­len och rat­ten ser ut. Ex­te­ri­ö­ren känns typiskt BMW, men bju­der på en hel del ny­he­ter för 5-se­ri­en. Myc­ket är häm­tat från nya 7-se­rie.

Det in­tres­san­ta här är i stäl­let interiören. För förs­ta gång­en får vi en god bild av vad nya BMW 5-se­rie ge­ne­ra­tion G30/G31 kom­mer att er­bju­da. Först och främst ser vi att in­fo­tain­mentskär­men är fri­ståen­de i stäl­let för att va­ra helin­te­gre­rad i in­stru­ment­brä­dan som i dag. Pla­ce­ring­en ovan­på, med en svag vrid­ning åt fö­ra­rens håll, bör­ja­de 3-se­rie med när da­gens ge­ne­ra­tion kom för någ­ra år se­dan, där­ef­ter har allt fler Bmw-mo­del­ler gått sam­ma väg, nu se­nast nya 7-se­rie. Skär­men ser hög­re och sma­la­re ut än på 7-se­rie.

Rat­tens ut­form­ning är ny för 5-se­rie och ser pre­cis li­ka­dan ut som på nya 7-se­rie. Även den läng­re och mer till­plat­ta­de väx­el­väl­ja­ren är häm­tad från 7-se­rie.

Mitt­kon­so­lens yta med ven­ti­la­tions­ut­blås och ra­dio­del har helt ny ut­form­ning. Den sist­nämn­da ser ut att ha anam­mat en hel del från den de­sign som finns i 7-se­rie. Även ven­ti­la­tions­ut­blå­sens reg­lage för mäng­den luft­till­för­sel har pla­ce­rats un­der­till i stäl­let för vid si­dan om som 5-se­rie har i dag. På 7-se­rie är det sam­ma lös­ning.

Nya 5-se­rie ba­se­ras på sam­ma platt­form som nya 7-se­rie. Det be­ty­der att många tek­nis­ka de­tal­jer kom­mer att gå igen. Så räk­na med att nya 5-se­rie blir be­tyd­ligt lät­ta­re än da­gens, även om den in­te blir mind­re. Rym­li­ga­re blir den ock­så, även om måt­ten blir snar­li­ka.

Un­der hu­ven är det fyr- och sex­cy­lind­ri­ga mo­to­rer som ut­gör grundstom­men.

Du som oro­ar dig för fram­hjuls­drift – ba­ra lugn! 5-se­rie kom­mer att be­hål­la sin bak­hjuls­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.