AVKLÄDD CAMARO

Bil - - EXTRA -

Ti­di­ga­re var ZL1 maske­rad med sto­ra plast­sjok som dol­de den nya gril­len och främ­re stöt­fång­a­ren med sin frontspoi­ler. Nu är det­ta bor­ta och vi får en bätt­re bild av hur Chev­ro­lets nya mus­kel­bil kom­mer att te sig. Väl syn­ligt på des­sa bil­der är ock­så den sto­ra spoi­lern på bak­luc­kan och nya ti­o­e­ker­fäl­gar.

På mo­tor­hu­ven ver­kar det som att det sit­ter ett scoop för att le­da bort vär­me från mo­tor­rum­met.

Camaro ZL1 byg­ger på en ny platt­form, Alp­ha, som är be­tyd­ligt lät­ta­re än ti­di­ga­re. Det är där­för kanske helt möj­ligt att Chev­ro­let nö­jer sig med de 580 häst­kraf­ter som finns i nu­va­ran­de ZL1.

Tro­lig världs­de­but är bilut­ställ­ning­en i Detro­it i ja­nu­a­ri och att till­verk­ning­en star­tar till som­ma­ren sam­ma år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.