AU­DI Q1 BLIR

Bil - - EXTRA -

Det här är de se­nas­te bil­der­na på den bil vi ti­di­ga­re be­nämnt Au­di Q1 men nu kom­mer den att få nam­net Au­di Q2. Au­di ha­de re­dan ti­di­ga­re be­stämt sig för att bi­len skul­le he­ta Q2 för att be­re­da plats för en än­nu mind­re suv i fram­ti­den, då med nam­net Q1. Men det vi­sa­de sig att Fiat Chrys­ler Au­to­mo­bi­les ha­de rät­tig­he­ter­na till nam­net Q2 och de sat­te sig på tvä­ren. Ef­ter en del för­hand­ling­ar kom dock de två fö­re­ta­gen över­ens och Au­di får an­vän­da nam­net Q2. Hur myc­ket det kos­ta­de är in­te känt.

Au­di Q2 kom­mer att an­vän­da sig av Volks­wa­gens Mqb-platt­form i stäl­let för det äld­re Po­lochas­sit som i dag ut­gör grun­den för Au­di A1.

Hur Q2 kom­mer att se ut med ma­ske­ring­en bor­ta är svårt att sia om men en­ligt vad vi hör kom­mer kon­cept­bi­len Cross­la­ne från 2012 att ut­gö­ra in­spi­ra­tion.

Au­di Q2 ska en­ligt plan lan­se­ras ef­ter som­ma­ren 2016 och ryk­tes­vis kom­mer det en he­ta­re SQ2 nå­got år se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.