Ning kan lå­sa sig

Bil - - KONSUMENT - TEXT: 3. FO­TO: PE­TER KLEMENSBERGER

För­ra året fick Hyun­dai i30 åter­kal­las på grund av styr­pro­blem. Nu får vi rap­por­ter från Ryss­land om att sam­ma pro­blem åter­finns hos Hyun­dai i40, som sålts i mer än 6 300 ex­em­plar i Sve­ri­ge se­dan lan­se­ring­en 2011.

MARCUS ENGSTRÖM, LINUS PRÖJTZ, VA­DIM OV­SI­AN­KIN

Nu för­svin­ner styr­ser­vo­ver­kan. När vi ska gi­ra hö­ger för att till slut kom­ma till­ba­ka till rätt kör­fält så slu­tar styr­ser­von att fun­ge­ra och styr­ning­en blir ex­tremt tung att ma­nö­vre­ra. Ex­tremt far­ligt! kon­trol­len­he­ten till den elekt­ris­ka ser­vo­styr­nings­en­he­ten. Ing­en ma­skin­va­ra/hård­va­ra har änd­rats.

– Hyun­dai Sve­ri­ge är in­te med­vet­na om någ­ra öv­ri­ga felan­mäl­ning­ar el­ler har in­te fått sig­nal om någ­ra pro­blem re­la­te­ra­de till åter­kal­lan­det av Hyun­dai i30 2014 i Sve­ri­ge. Al­la Hyun­dai-for­don som rul­lar i Sve­ri­ge är nog­grant tes­ta­de och upp­fyl­ler al­la lagstad­ga­de sä­ker­hets­krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.