En tysk svensk

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FO­TO: VOLKSWAGEN

Det ser bra ut, det känns bra. Pas­sat All­track är den po­pu­lä­ras­te mo­del­len i fa­mil­jen och jag har in­te alls svårt att för­stå det­ta. Den är helt en­kelt till­ver­kad för Sve­ri­ge.

Kun­der­na gil­lar Volkswagen Pas­sat All­track som blev en för­sälj­nings­suc­cé di­rekt när den in­tro­du­ce­ra­des på den svens­ka mark­na­den 2012. Nu kom­mer All­track ba­se­rad på den åt­ton­de ge­ne­ra­tio­nen Pas­sat och ef­ter en prov­kör­ning ser vi inga tec­ken på att suc­cén kom­mer att mat­tas av. Nu­va­ran­de ge­ne­ra­tion All­track stod för drygt 50 pro­cent av den to­ta­la Pas­sat­för­sälj­ning­en. När mo­del­len fa­sats (re­ats) ut har det hand­lat om runt 90 pro­cent!

Det en­da vi egent­li­gen in­te har gil­lat med nu­va­ran­de Pas­sat All­track är att den in­te skil­jer sig mer från van­li­ga Pas­sat. La­gom bra men ock­så la­gom trå­kig är vårt om­dö­me.

Det ver­kar ju in­te kö­par­na bry sig så myc­ket om men Volkswagen kanske lyss­nar på me­dia för de har i al­la fall för­sökt att sär­skil­ja All­track mer från Pas­sat. Inga jät­te­gre­jer men i al­la fall.

Nya ex­te­ri­ör­de­tal­jer

Ny stöt­fång­a­re fram med mar­kant svängd ”krom­list” ner­till som ome­del­bart av­slö­jar All­track. Hasplå­tar­na har ock­så en mer fram­trä­dan­de roll än ti­di­ga­re. Den främ­re är för­sedd med uni­ka dim­ljus. Bak sit­ter in­te­gre­ra­de tra­pets­for­ma­de pa­ne­ler runt av­gas­myn­ning­ar­na. Skydds­plå­tar­na un­der bi­len har bytts från stål till ro­bust plast och på det sät­tet spa­ras he­la 16 ki­lo i vikt.

Skul­le du in­te se att det är en All­track så ta­lar lo­go­ty­per om det för dig bå­de fram, bak och på skär­mar­na. Och på in­stegs­lis­ter­na gu­be­vars.

Likt förs­ta ge­ne­ra­tio­nen gör in­te de spe­ci­el­la All­track-de­tal­jer­na ver­sio­nen till nå­gon bergsklät­ta­re. Mark­fri­gång­en är ba­ra knappt tre cen­ti­me­ter hög­re än en van­lig Pas­sat vil­ket ger drygt 17 cen­ti­me­ter to­talt. In­te myc­ket att springa till skogs med.

Så den som är ute ef­ter en ter­räng­ba­nan­de vagn ska se sig om ef­ter an­nat. Pas­sat All­track är alltjämt en bil byggd för de för­hål­lan­den vi har i Sve­ri­ge med snö och is och kanske li­te säm­re vägar till hem­ma­net el­ler som­mar­hu­set. Och det job­bet kla­rar den bra.

Tre mo­tor­val

Volkswagen Pas­sat All­track säljs med tre oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv:

All­track GT, TSI 220. En­da

Dim­lju­sen fram av­slö­jar att det är en All­track.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.