M

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FO­TO:

PEO KJELLSTRÖM

MITSUBISHI

itsubishi Out­lan­der plug in hy­brid (PHEV) blev en över­ras­kan­de stor suc­cé in­te minst för den svens­ke im­por­tö­ren som plöts­ligt stod där med en stor­säl­ja­re, i al­la fall med de­ras mått mätt.

Det är väl ing­en över­drift att sä­ga att ut­an Out­lan­der PHEV

Re­dan från start känns det att Mitsubishi Out­lan­der PHEV ge­nom­gått ett fa­ce­lift som är värt nam­net. Än­nu tys­ta­re, mer kom­for­ta­bel. Bätt­re helt en­kelt. Den svens­ka suc­cén lär fort­sät­ta

är det tvek­samt om im­por­tö­ren fun­nits kvar i dag. Det är med fyr­hjuls­driv­na bi­lar som Out­lan­der, pick­upen L200, Pa­je­ro och ASX som fö­re­ta­get hål­ler sig fly­tan­de, och all­ra främst då med Out­lan­der PHEV.

Fa­ce­lif­ten är klart syn­lig bå­de på ut och in­si­da. Out­lan­der har fått fö­re­ta­gets nya iden­ti­tet som går un­der nam­net ”Dy­na­mic Shi­eld”. Fron­ten har fått en helt ny ka­rak­tär, in­te så olik Toyo­ta Ay­go/ya­ris.

Men det är in­te ba­ra på ut­si­dan Mitsubishi an­strängt sig för att gö­ra Out­lan­der än­nu bätt­re och at­trak­ti­va­re.

Nu­va­ran­de Out­lan­der är in­te di­rekt ljud­lig av sig och väl­digt kom­for­ta­bel att kö­ra. Den nya är om möj­ligt än­nu tys­ta­re tack va­re en rad åt­gär­der i ka­ross, mo­tor, fjäd­ring, hjul och ljud­däm­pan­de ma­te­ri­al. När bi­len körs på el är det näs­tan spök­likt tyst och det blir inga stör­re lju­do­va­tio­ner när ben­sin­mo­torn job­bar hel­ler, och det gör den ju of­tast.

In­te för ag­gres­siv kör­ning

Mitsubishi upp­ger att Out­lan­der ska kun­na gå 5,2 mil på en­bart el men det är ba­ra i de­ras dröm­mar. Ef­ter 3,5 mil är det soprent i bat­te­ri­et, men det är un­ge­fär li­ka­dant i al­la plug-in hy­brid­bi­lar på mark­na­den.

Om man kör Out­lan­der PHEV ag­gres­sivt töms bat­te­ri­er­na på noll­tid och med det kör­sät­tet blir ock­så un­der­styr­ning­en up­pen­bar. PHEV är kon­stant fyr­hjuls­dri­ven och det finns in­te kraft nog att tvinga ut bakän­den för att kor­ri­ge­ra un­der­styr­ning­en.

Nu är väl in­te Out­lan­der PHEV tänkt att slad­da runt på ra­cer­ba­nor och det är en gans­ka säv­lig bil helt en­kelt. 0-100 km/h tar el­va se­kun­der och topp­far­ten är mo­des­ta 170 km/h. 90 till 110, allt­så en om­kör­ning, känns som det tar typ ett dygn.

Ic­ke desto mind­re av­ser Mitsubishi att kom­ma till­ba­ka till eu­ro­pe­isk ral­lysport, allt­så ral­ly­raid av ty­pen Da­kar, med just PHEV.

Ny in­te­ri­ör

Mitsubishi Out­lan­der PHEV har ock­så fått en i stort sett ny in­red­ning med be­tyd­ligt bätt­re ma­te­ri­al än ti­di­ga­re, det gäl­ler även dörr­pa­ne­ler­na. Sto­lar­na fram har stop­pats om och man sit­ter myc­ket kom­for­ta­belt. Det gäl­ler även i bak­sä­tet där benut­rym­met är im­po­ne­ran­de stort. Bat­te­ri­et lig­ger un­der gol­vet vil­ket in­ne­bär att gol­vet bak är nå­got för­höjt men det är ing­et

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.