Säll

Bil - - PROVKÖRT -

att det för den sa­kens skull in­ne­bär nå­gon up­pen­bar ex­plo­sions­risk så töms tan­ken med cir­ka en pro­cent vät­gas per dag.

En tek­ni­ker från ett an­nat bil­fö­re­tag jag pra­ta­de med i ären­det me­na­de att en vät­gas­bil som stod på ex­em­pel­vis en flyg­plats i en vec­ka skul­le va­ra tom, men det känns som en stor över­drift. Det kan ju tilläg­gas att det bil­fö­re­tag han job­bar för in­te (of­fi­ci­ellt i al­la fall) hål­ler på att ut­veck­la vät­gas­bi­lar…

Fa­mil­je­se­dan

I mot­sats till Tes­la som är mer som en sport­bil upp­levs Mi­rai som en täm­li­gen trött fa­mil­je- se­dan, även om det ba­ra finns plats för fy­ra per­so­ner och ett gans­ka me­di­o­kert ba­ga­geut­rym­me på 361 li­ter.

Jäm­för gär­na med Vol­vo S60 som har sam­ma ax­elav­stånd men är 26 cen­ti­me­ter kor­ta­re och än­då tar mer last, 380 li­ter. Bak­sä­tet i Mi­rai är det hel­ler in­te myc­ket be­vänt med, halv­då­ligt med ben- och fo­tut­rym­me och än­nu säm­re för hu­vu­det.

Me­dan Tes­la Mo­del S kla­rar 0-100 km/h på 4,4 se­kun­der och har en topp­fart på 212 km/h be­hö­ver Mi­rai 9,6 se­kun­der på sig i sprint­testet och svim­mar av vid 178 km/h.

Å and­ra si­dan tan­kar du Mi­rai

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.