T

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FO­TO:

PEO KJELLSTRÖM

TOYO­TA oyo­ta Mi­rai har en bräns­le­cells­stack som ma­tas med vät­gas och sy­re. När des­sa mix­as upp­står en ke­misk pro­cess som alst­rar elekt­ri­ci­tet som lad­das i bat­te­ri­et och där­i­från förs vi­da­re till

Vät­gas­drift är ing­en ny tek­nik, men det är först nu som Toyo­ta ser eko­no­mi i att sat­sa på det. Toyo­ta Mi­rai är först ut, men suc­cén lär ute­bli – i var­je fall i Sve­ri­ge.

el­mo­torn fram som dri­ver bi­len via fram­hju­len och en steg­lös au­to­mat­lå­da. Den kan även kal�las di­rekt­dri­ven el­ler Cvt-lå­da.

De två tan­kar­na för vät­ga­sen rym­mer to­talt 122 li­ter är till­ver­ka­de i tre la­ger av bland an­nat kol­fi­ber och sägs ska kla­ra av det mesta en Mi­rai kan bli ut­satt för. Toyo­tas egen film vi­sar bland an­nat en påkör­ning bak­i­från i 80 km/h ut­an att tan­kar­na de­for­me­ras. De har ock­så kla­rat av be­skjut­ning av grov­ka­libri­ga va­pen.

Det är emel­ler­tid känt att vät­gas med si­na ex­tremt små ato­mer smy­ger ur tan­kar­na hur de än är kon­stru­e­ra­de. In­te för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.