En an­nan tid

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FO­TO: BMW

Nya BMW X1 tar med sä­ker hand över sta­fett­pin­nen från den gam­la. Ba­se­rad på 2-se­rie Acti­ve Tou­rer gör den in­te bort sig. Trots att den i grun­den är fram­hjuls­dri­ven.

Nya X1 har si­na röt­ter i BMW 2-se­ri­es Acti­ve Tou­rer vil­ket även in­ne­bär släkt­skap med Mi­ni och bi­len är i grun­den fram­hjuls­dri­ven. Ska det få 730 000 kö­pa­re av gam­la BMW X1 att grå­ta sig till sömns el­ler helt en­kelt lig­ga sömn­lö­sa över vad de­ras kä­ra Bay­e­rische Mo­to­ren Wer­ke AG ställt till med? Jag tyc­ker ni kan som­na om, över­ty­ga­de om att det­ta är pre­cis li­ka bra som det gam­la. Om in­te bätt­re.

När det gäl­ler svens­ka kö­pa­re av BMW X1 är det egent­li­gen inga pro­blem alls då de all­ra fles­ta X1 som sålts i Sve­ri­ge va­rit fyr­hjuls­driv­na.

Och av de sex ver­sio­ner som in­led­nings­vis in­tro­du­ce­ras i Sve­ri­ge är det ba­ra två som går att kö­pa fram­hjuls­driv­na, de mo­tor­sva­gas­te (om man kan sä­ga så) 20i med 184 häs­tar och 18d på 150 häst­kraf­ter.

Ut­ö­ver re­vo­lu­tio­nen med en fram­hjuls­dri­ven X-mo­dell har det tett sig så att X1 bli­vit 53 mm hög­re och 23 mm bre­da­re. Sä­te­s­po­si­tio­nen har höjts med 36 mm för en kla­ra­re vy över nej­den men i sam­ma ve­va har X1 bli­vit 15 mm kor­ta­re.

Mer ba­gage

Trots det sist­nämn­da har ba­ga­ge­ka­pa­ci­te­ten ökat med 200 li­ter till 1 540 li­ter med ned­fälld bak­sä­tes­rygg. Ett cir­kus­num­mer i sig. Sä­tes­ryg­gen fälls en­kelt med ett hand­tag längst bak i ba­ga­geut­rym­met, ty­värr dock in­te till ett helt plant lä­ge.

Bak­sä­tes­dy­nan i sig är juster­bar i längs­led (13 cm) vil­ket ger ett gott benut­rym­me och det är ing­et fel på bred­den hel­ler. Tre per­so­ner åker kom­for­ta­belt. Ett juster­bart bak­sä­te är in­te stan­dard men benut­rym­met ut­an det­ta har ökat med 37 mm jäm­fört med ut­gå­en­de ge­ne­ra­tion.

BMW X1 har i ny­tapp­ning fått ett klart mer mus­ku­lärt ut­se­en­de med stör­re nju­rar som nu väx­er sig in i mo­tor­hu­ven. Luftin­ta­get un­der nju­rar­na är dju­pa­re än ti­di­ga­re och ger ett hung­ri­ga­re in­tryck, sak sam­ma med in­släp­pen i stöt­fång­a­rens ytt­re hörn. Ka­ros­si­dor­na har skar­pa veck och hjul­hu­sen är lätt bred­da­de.

BMW vill att X1 ska ge ett spor­tigt in­tryck och loc­ka till sig en ung, även­tyr­lig, publik som vill ha med sig bå­de wa­ke­boards och mountain­bi­kes på sin re­sa. Jag tyc­ker de lyc­kats med det ut­se­en­de­mäs­sigt men jak­ten på spor­tig­he­ten har sam­ti­digt gått ut över en an­nan vik­tig sak. Kom­for­ten. Jag upp­le­ver BMW X1 som all­de­les för hård i sin fjäd­rings­sätt­ning vil­ket ger allt an­nat än be­kväm kör­ning och det krävs inga stör­re ojämn­he­ter för att det ska slå re­jält.

Vår test­bil var ut­rus­tad med juster­bart chas­si men in­te ens ställd i kom­fort­lä­ge var det kom­for­ta­belt.

Al­ter­na­tiv öns­kas

Jag för­står BMW:S in­ställ­ning och det finns sä­kert yng­re bil­fö­ra­re än jag som tyc­ker att det är helt okej med en hårt fjäd­rad bil.

Men då juster­bart chas­si är en ut­rust­nings­de­talj som många kom­mer att väl­ja tyc­ker jag BMW bor­de valt att gö­ra kom­fort­lä­get värt sitt namn och se­dan kun­de de gjort vad som helst med sport­lä­get. Då finns det ju i al­la fall al­ter­na­tiv för oli­ka fö­ra­res pre­fe­ren­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.