FA­MIL­JE

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: ERIK WEDBERG FO­TO: PATRIK LINDGREN

Mi­ni Club­man har bli­vit 40 cen­ti­me­ter läng­re än fö­re­gång­a­ren, fått sex dör­rar och ny in­red­ning. Kort sagt har bi­len bå­de bli­vit mer prak­tisk och snyg­ga­re. Men sma­kar det så kos­tar det.

Gam­la Club­man, som var en nå­got för­längd Mi­ni, ha­de in­te så myc­ket mer än en då­lig ur­säkt till ett bak­sä­te och be­grän­sat ba­ga­geut­rym­me. In­te en rik­tig kombi allt­så.

Nya Club­man är nå­got an­nat. Nu finns det en bak­dörr även på väns­ter si­da, bak­sä­tet är till­räck­ligt rym­ligt för att vux­na ska få plats och ba­ga­geut­rym­met är hyf­sat stort. Bi­len har vux­it re­jält. Club­man har bli­vit 40 cen­ti­me­ter läng­re, 12 cen­ti­me­ter bre­da­re och har en dryg de­ci­me­ter läng­re ax­elav­stånd än den ut­gå­en­de mo­del­len. Det ger den nya Mi­nin mått som in­te helt ovän­tat är iden­tis­ka med BMW 2-se­rie Acti­ve Tou­rer. De två byggs ju på sam­ma Ukl-platt­form, har li­ka­da­na driv­li­nor och be­ter sig un­ge­fär li­ka­dant på vägen.

Mer kon­ven­tio­nell

Gam­la Club­man stack ut ur tra­fik­bil­den med si­na dubb­la bak­luc­ke­dör­rar och den bak­re dör­ren på hö­ger si­da som var hängd i bak­kant. Den nya bi­len är mer kon­ven­tio­nell. Bak­sä­tet kan nås bå­de från hö­ger och väns­ter si­da ge­nom re­jä­la bak­dör­rar och bak­sä­tet är li­ka stort som i klasskon­kur­ren­ter­na. När man ska kom­ma åt ba­ga­get är det dock fort­fa­ran­de li­te an­norlun­da.

För att fort­sät­ta stic­ka ut har Mi­ni hål­lit fast vid en lös­ning med två bak­luc­ke­dör­rar som är si­do­häng­da. När man ba­ra ska slänga in nå­gon li­ten pryl är det prak­tiskt att kun­na öpp­na en av dör­rar­na snabbt, men när stör­re fö­re­mål ska las­tas är det i stäl­let två dör­rar som ska öpp­nas.

Nytt är att bak­luc­kor­na kan öpp­nas på elekt­risk väg, an­ting­en med tryck på nyc­kel­klum­pen el­ler ge­nom en fotspark bakom stöt­fång­a­ren. Men även här sker öpp­ning­en i två steg. En fotvift­ning för att öpp­na hög­ra dör­ren, en till fotvift­ning för att öpp­na den vänst­ra.

Li­tet ba­ga­geut­rym­me

De två dör­rar­na där bak är små. Öpp­ning­en blir li­ten, men det gör in­te så myc­ket ef­tersom ba­ga­geut­rym­met ock­så är li­tet. I Vda-li­ter mätt ryms en­dast 360–1 250 li­ter. Jäm­för gär­na med Fa­bia Com­bi som sväl­jer 530–1 350 li­ter. Mi­ni Club­man är dä­re­mot, smart nog, be­gå­vad med bak­sä­tes­ryg­gar som kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.