L

Bil - - PROVKÖRT - TEXT OCH FO­TO: HANS HEDBERG

Vol­vo S60 Cross Country är den en­da hög­bygg­da och stryk­tå­li­ga se­dan­bi­len i värl­den just nu. Men frå­gan är om det räc­ker för att mo­del­len ska bli en suc­cé.

ivsstil­sat­ti­tyd säl­jer. Det är om in­te an­nat fan­ta­si­ful­la hem­bygds­käns­lor, Zla­tanef­fekt och all an­nan re­klam­svensk­stäm­pel som ut­tryc­ker bi­lar­na från Vol­vo Cars tyd­li­ga tec­ken på. Det ska va­ra tro­vär­dig­het, fri­luft­s­tänk och tuff ro­bust­het för he­la slan­ten. Ett smart drag, ef­tersom för­sälj­ning­en glo­balt ökar.

Nisch­bi­lar be­hö­ver in­te per au­to­ma­tik va­ra kas­sa­kor men kan i det sto­ra he­la be­ty­da mas­sor och bi­dra till för­änd­ringstan­kar kring ett va­ru­mär­ke. Nå­got an­nat skäl går in­te att se ef­ter prov­kör­ning av Volvos se­nas­te kors­be­frukt­ning, S60 Cross Country. Den kom­pak­ta fyr­dör­rars mel­lan­klas­se­da­nen har dra­git på sig ga­lon­byx­or­na. Någ­ra di­rek­ta kon­kur­ren­ter till bi­len finns in­te, men ame­ri­kans­ka AMC Eag­le och Su­baru Out­back vi­sa­de re­dan på 80re­spek­ti­ve 90-ta­let att fyr­dör­rars se­dan­ka­ross in­te var det som kun­der­na öns­ka­de sig mest av allt. Ti­der­na för­änd­ras dock och när pytti­pan­nor som BMW X6 och Mer­ce­des GLE Cou­pé är mo­de upp­levs S60 CC än­då som en rätt re­ko typ.

Chas­sit är ploc­kat di­rekt från V60 Cross Country som vi­sat sig skar­pa­re än bå­de Au­di All­ro­ad och VW All­track. Re­jäl mark­fri­gång på dry­ga två de­ci­me­ter gör bi­len än­da­måls­en­lig även när vägen är gro­pig. Men nu är S60 CC än­då mest an­pas­sad för or­di­när as­falt ef­tersom det dun­sar hårt i ka­ros­sen över bro­skar­var, pott­hål och tjäl­skott. Lyx­i­ga 18-tums­hjul är stan­dard, prov­bi­len rul­lar på 19 tum vil­ket även för­säm­rar ljud­kom­for­ten. V60 CC i enkla­re ut­fö­ran­den går att få med mind­re 16 tum vil­ket ger mer däckskuld­ra och be­hag­li­ga­re gång.

De­sign­mäs­sigt ser bi­len bätt­re ut i verk­lig­he­ten än på bild där det är svårt att få ihop den slim­ma­de tak­lin­jen med re­jäl mark­fri­gång. Per­son­li­gen an­ser jag att bak­stam­men skul­le be­hö­va mer svar­ta ho­ri­son­tel­la de­tal­jer som hos V60 CC, i nu­lä­get blir det för upp­his­sat ut­se­en­de över bak­par­ti­et.

Die­sel­mo­tor D4 med 190 häst­kraf­ter är en­da al­ter­na­ti­vet som står till buds, an­ting­en 2,0-li­ters fyr­cy­lind­rig till­sam­mans med fram­hjuls­drift el­ler 2,4-li­ters fem­cy­lind­rig till fyr­hjuls­drift AWD. Ka­rak­tä­ren hos de bå­da driv­li­nor­na är helt oli­ka, kraft­ful­la och snå­la D4 2,0 är test­la­gets verk­li­ga mo­torfa­vo­ri­ter det se­nas­te året. Lik­som al­la and­ra hög­bygg­da Cross Country- och Xc-mo­del­ler är topp­has­tig­he­ten be­grän­sad till till­räck­li­ga 210 km/h.

Det snä­va mo­dell­ut­bu­det med hög ut­rust­ningsni­vå (Sum­mum) ger S60 CC högt pris vil­ket häm­mar bi­len som kom­man­de folk­bil. Med D3-driv­li­na (150 hk) och enkla­re ut­rust­ningsni­vå skul­le bi­len ha stör­re sälj­po­ten­ti­al. Nu kom­mer mo­del­len för­bli en pa­ren­tes, om än en at­trak­tiv så­dan.

In­red­ning­en är be­fri­ad från ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.